Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja.


możesz-kochać- choć-na próżno-możesz-tęsknić-nie spać-nocą-możesz-myść-pat­rząc-w niebo-że-znów-gwiaz­dy-zamigocą-jeśli-bóg
myalwaysmoodmożeszkochać– choćna próżnotęsknićnie spaćnocąmyślećpat­rzącw niebożeznówgwiaz­dyzamigocąjeślibógma in­neplanygdycośda­jei odbieratopo stok­roćwięcejzyskasznieza­wie­dziecięnadziejamożesz kochaćkochać – choć– choć na próżnona próżno możeszmożesz tęsknićnie spać nocąnocą możeszmożesz myślećmyśleć pat­rzącpat­rząc w niebow niebo żeże znówznów gwiaz­dygwiaz­dy zamigocązamigocą jeślijeśli bógbóg ma in­nema in­ne planyplany gdygdy coścoś da­jeda­je i odbierapo stok­roć więcejwięcej zyskaszzyskasz nienie za­wie­dzieza­wie­dzie cięcię nadziejamożesz kochać – choćkochać – choć na próżno– choć na próżno możeszna próżno możesz tęsknićnie spać nocą możesznocą możesz myślećmożesz myśleć pat­rzącmyśleć pat­rząc w niebopat­rząc w niebo żew niebo że znówże znów gwiaz­dyznów gwiaz­dy zamigocągwiaz­dy zamigocą jeślizamigocą jeśli bógjeśli bóg ma in­nebóg ma in­ne planyma in­ne plany gdyplany gdy cośgdy coś da­jecoś da­je i odbierai odbiera to po stok­roćpo stok­roć więcej zyskaszwięcej zyskasz niezyskasz nie za­wie­dzienie za­wie­dzie cięza­wie­dzie cię nadzieja

Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć.Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićJeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.dam Ci małą obietnicę choć zro­zumieć jej nie możesz każde niebo będzie nasze każda wo­da, po­tok, strumyk frag­ment tra­wy, żółte kwiaty gwiaz­dy, ścieżki oceany wy­cisz myśli poczuj serce - w tej formie osiągniesz najwięcej