Możesz mieć na­de mną prze­wagę, ale władzy nig­dy mieć nie będziesz.


możesz-mieć-na­de-mną-prze­wagę-ale-władzy-nig­dy-mieć-nie będziesz
bloodymerymożeszmiećna­demnąprze­wagęalewładzynig­dynie będzieszmożesz miećmieć na­dena­de mnąmną prze­wagęale władzywładzy nig­dynig­dy miećmieć nie będzieszmożesz mieć na­demieć na­de mnąna­de mną prze­wagęale władzy nig­dywładzy nig­dy miećnig­dy mieć nie będzieszmożesz mieć na­de mnąmieć na­de mną prze­wagęale władzy nig­dy miećwładzy nig­dy mieć nie będzieszmożesz mieć na­de mną prze­wagęale władzy nig­dy mieć nie będziesz

Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego miećI przes­tać sie bać brać to życie... I za­miast tchórzyć, mieć od­wagę sta­wić mu czoła... By mieć z niego jak najwięcej... Ja­kie to trudne...Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012 W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony.