Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcą


możesz-mieć-w-swoim-życiu-wszystko-czego-chcesz-śli-tylko-pomożesz-wystarczającej-liczbie-ludzi-uzyskać-to-czego-oni-chcą
zig ziglarmożeszmiećswoimżyciuwszystkoczegochceszjeślitylkopomożeszwystarczającejliczbieludziuzyskaćtoonichcąmożesz miećmieć ww swoimswoim życiużyciu wszystkoczego chceszjeśli tylkotylko pomożeszpomożesz wystarczającejwystarczającej liczbieliczbie ludziludzi uzyskaćczego onioni chcąmożesz mieć wmieć w swoimw swoim życiuswoim życiu wszystkojeśli tylko pomożesztylko pomożesz wystarczającejpomożesz wystarczającej liczbiewystarczającej liczbie ludziliczbie ludzi uzyskaćczego oni chcąmożesz mieć w swoimmieć w swoim życiuw swoim życiu wszystkojeśli tylko pomożesz wystarczającejtylko pomożesz wystarczającej liczbiepomożesz wystarczającej liczbie ludziwystarczającej liczbie ludzi uzyskaćmożesz mieć w swoim życiumieć w swoim życiu wszystkojeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbietylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzipomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać

Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego miećW życiu możesz mieć wszystko co chcesz, bo jeśli tego nie masz, to znaczy że tego nie chciałeś!Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąJeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.Jeśli twoja przeszłość Cię nie zadowala, zapomnij teraz o niej. Wyobraź sobie nową historię swego życia i uwierz w nią. Skoncentruj się jedynie na chwilach, w których osiągałeś to, czego pragnąłeś - i ta siła pomoże ci zdobyć to, czego chcesz.