Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć


możesz-mieć-wszystko-czego-zapragniesz-żeli-pozbędziesz-ę-przekonania-że-nie-możesz-tego-mieć
anthony robbinsmożeszmiećwszystkoczegozapragnieszjeżelipozbędzieszsięprzekonaniażeniemożesztegomożesz miećmieć wszystkowszystko czegoczego zapragnieszjeżeli pozbędzieszpozbędziesz sięsię przekonaniaże nienie możeszmożesz tegotego miećmożesz mieć wszystkomieć wszystko czegowszystko czego zapragnieszjeżeli pozbędziesz siępozbędziesz się przekonaniaże nie możesznie możesz tegomożesz tego miećmożesz mieć wszystko czegomieć wszystko czego zapragnieszjeżeli pozbędziesz się przekonaniaże nie możesz tegonie możesz tego miećmożesz mieć wszystko czego zapragnieszże nie możesz tego mieć

Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcąW życiu możesz mieć wszystko co chcesz, bo jeśli tego nie masz, to znaczy że tego nie chciałeś!Twój rząd nie za­lega­lizu­je ma­rihuany, bo nie może na niej za­robić. Możesz ho­dować tę rzecz sam, bo ta­kie jest piękno na­tury. Od cza­su kiedy kor­po­racyj­ne życie jest główną drogą ame­rykańskiego społeczeństwa, jeżeli nie mogą ci te­go sprze­dać – nie możesz te­go mieć.Możesz mieć na­de mną prze­wagę, ale władzy nig­dy mieć nie będziesz.Dlacze­go ko­nie­cznie nie możesz mieć rac­ji tyl­ko dla­tego, że kil­ka mi­lionów ludzi sądzi, że jej nie masz.Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.