Możesz omi­jać kłopo­ty sze­rokim łukiem, a i tak znajdą się ta­cy, którzy dos­tar­czą ci je pod nogi. Z cyk­lu po­wieści


możesz-omi­jać-kłopo­ty-sze­rokim-łukiem-a i tak-znajdą ę-­cy-którzy-­tar­czą-  pod-nogi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
ridermożeszomi­jaćkłopo­tysze­rokimłukiema i takznajdą sięta­cyktórzydos­tar­cząci je podnogicyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniamożesz omi­jaćomi­jać kłopo­tykłopo­ty sze­rokimsze­rokim łukiema i tak znajdą sięznajdą się ta­cyktórzy dos­tar­cządos­tar­czą ci je podci je pod nogiz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniamożesz omi­jać kłopo­tyomi­jać kłopo­ty sze­rokimkłopo­ty sze­rokim łukiema i tak znajdą się ta­cyktórzy dos­tar­czą ci je poddos­tar­czą ci je pod nogiz cyk­lu po­wieści

Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę. Z cyk­lu po­wieści Nie trze­ba widzieć piękna, żeby je za­pamiętać. Wys­tar­czy za­pamiętać zachwyt ludzi, którzy je widzieli. Z cyk­lu po­wieści Pod­niesiony głos nie ut­rzy­ma dialogu. Z cyk­lu po­wieści Naj­piękniej­sze his­to­rie pisze się w ścianach serca. Z cyk­lu po­wieści Kto ma w no­sie wyrzu­ty su­mienia, zaw­sze będzie kichał na moralność. Z cyk­lu po­wieści Nie pod każdym ka­mieniem mie­szkają ro­baki. Pod niektóry­mi są przyg­niecione ser­ca. Z cyk­lu po­wieści