Możesz opi­sywać wi­no, miłość, ko­biety i chwałę pod wa­run­kiem, że nie jes­teś pi­jakiem, kochan­kiem, mężem czy żołnie­rzem. Jeśli uczes­tniczysz w życiu, niez­byt dob­rze się w nim ro­zez­na­jesz: zbyt wiele przy­nosi ci al­bo bólu, al­bo uciech.


możesz-opi­sywać-wi­no-miłość-ko­biety-i chwałę-pod-wa­run­kiem-że nie jes­teś-pi­jakiem-kochan­kiem-mężem-czy-żołnie­rzem
gustaw flaubertmożeszopi­sywaćwi­nomiłośćko­bietyi chwałępodwa­run­kiemże nie jes­teśpi­jakiemkochan­kiemmężemczyżołnie­rzemjeśli uczes­tniczyszw życiuniez­bytdob­rze sięw nimro­zez­na­jeszzbytwieleprzy­nosici al­bobólual­bouciechmożesz opi­sywaćopi­sywać wi­noko­biety i chwałęi chwałę podpod wa­run­kiemże nie jes­teś pi­jakiemmężem czyczy żołnie­rzemjeśli uczes­tniczysz w życiuniez­byt dob­rze siędob­rze się w nimw nim ro­zez­na­jeszzbyt wielewiele przy­nosiprzy­nosi ci al­boci al­bo bólual­bo uciechmożesz opi­sywać wi­noko­biety i chwałę podi chwałę pod wa­run­kiemmężem czy żołnie­rzemniez­byt dob­rze się w nimdob­rze się w nim ro­zez­na­jeszzbyt wiele przy­nosiwiele przy­nosi ci al­boprzy­nosi ci al­bo bólu

W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle.Lżej jest być kochan­kiem, niż mężem.Jes­teś dziec­kiem życia bez gra­nic; jes­teś dziec­kiem wie­czności. Ty właśnie jes­teś cu­dem stworzenia Znam wielu chłopców, którzy po­win­ni piec cias­ta, i wiele dziew­cząt, które spraw­dziłyby się o wiele le­piej przy zajęciach technicznych. Nie ma po­wodu, dla które­go ko­bieta miałaby nie zaj­mo­wać wy­sokiej po­zyc­ji w lot­nic­twie. Pod wa­run­kiem, że po­kona up­rzedze­nia i wy­każe się umiejętnościami.Po­wiedz mi kim jes­teś gdy milczysz Po­wiedz czy jes­teś gdy widzę ,że myśla­mi uciekasz Po­wiedz co czu­jesz gdy pat­rzysz w oczy Nieobec­ności … Kocham cię Szep­ta spojrzenie Kocham Mówią us­ta mil­czącym pocałunkiem Warg do­ty­kiem krzyczysz Jestem Słowa ra­mion w które się wtulam Jestem Cho­ciaż nie ma mnie wcale Przy … Mówisz do mnie ? …Tobie Męczen­ni­kiem sta­jesz się również wtedy, gdy blis­ka ci oso­ba ma zbyt wiele zalet.