Możesz udawać powagę, ale nie możesz udawać, że jesteś dowcipny.


możesz-udawać-powagę-ale-nie-możesz-udawać-że-jesteś-dowcipny
sacha guitrymożeszudawaćpowagęaleniemożeszudawaćżejesteśdowcipnymożesz udawaćudawać powagęale nienie możeszmożesz udawaćże jesteśjesteś dowcipnymożesz udawać powagęale nie możesznie możesz udawaćże jesteś dowcipnyale nie możesz udawać

Przyjaciel wie bardzo dobrze, kim naprawdę jesteś - przy nim niczego nie musisz udawać ani niczego się bać.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować.Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić.Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić