Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.


możesz-zos­ć-oszu­kany-śli-będziesz-zbyt-uf­ny-ale-śli-nie będziesz-wys­tar­czająco-uf­ny-two­-życie-sta­nie ę-torturą
frank cranemożeszzos­taćoszu­kanyjeślibędzieszzbytuf­nyalenie będzieszwys­tar­czającotwo­jeżyciesta­nie siętorturąmożesz zos­taćzos­tać oszu­kanyjeśli będzieszbędziesz zbytzbyt uf­nyale jeślijeśli nie będziesznie będziesz wys­tar­czającowys­tar­czająco uf­nytwo­je życieżycie sta­nie sięsta­nie się torturąmożesz zos­tać oszu­kanyjeśli będziesz zbytbędziesz zbyt uf­nyale jeśli nie będzieszjeśli nie będziesz wys­tar­czająconie będziesz wys­tar­czająco uf­nytwo­je życie sta­nie siężycie sta­nie się torturąjeśli będziesz zbyt uf­nyale jeśli nie będziesz wys­tar­czającojeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­nytwo­je życie sta­nie się torturąale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny

Kiedy zaglądasz do jas­ki­ni, z początku widzisz bar­dzo niewiele. Ale kiedy przyz­wycza­jasz się do ciem­ności, widzisz co­raz więcej. A jeśli od­ważysz się zos­tać tam wys­tar­czająco długo, w końcu zo­baczysz wszystko.Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię.Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćJeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście.