możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka!


możliwe-że-mógłbym-użyć-jej-inaczej-np-napisać-4-reportaże-o-perspektywach-rozwoju-łych-miasteczek-ale-mam-w-dupie-łe-miasteczka-mam-w
andrzej bursamożliweżemógłbymużyćjejinaczejnpnapisać4reportażeperspektywachrozwojumałychmiasteczekalemamdupiemałemiasteczkamiasteczkamożliwe żeże mógłbymmógłbym użyćużyć jejjej inaczejinaczej np4 reportażereportaże oo perspektywachperspektywach rozwojurozwoju małychmałych miasteczekmiasteczek aleale mammam ww dupiedupie małemałe miasteczkamiasteczka mammam ww dupiedupie małemałe miasteczkamiasteczka mammam ww dupiedupie małemałe miasteczkamożliwe że mógłbymże mógłbym użyćmógłbym użyć jejużyć jej inaczejjej inaczej npnapisać 4 reportaże4 reportaże oreportaże o perspektywacho perspektywach rozwojuperspektywach rozwoju małychrozwoju małych miasteczekmałych miasteczek alemiasteczek ale mamale mam wmam w dupiew dupie małedupie małe miasteczkamałe miasteczka mammiasteczka mam wmam w dupiew dupie małedupie małe miasteczkamałe miasteczka mammiasteczka mam wmam w dupiew dupie małedupie małe miasteczka

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.Pucu! pucu! chlastu! chlastu! Nie mam rączek jedenastu. Tylko mam dwie rączki małe, lecz do prania doskonałe.Podróżowanie wspólnie z PKP to jak odwiedziny po pijanemu wesołego miasteczka.Tych praw­dzi­wych Przy­jaciół, poz­naję się wte­dy, gdy się jest nap­rawdę Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D