Można żałować lepszych czasów, ale nie umykać przed dzisiejszymi.


można-żałować-lepszych-czasów-ale-nie-umykać-przed-dzisiejszymi
michel de montaignemożnażałowaćlepszychczasówalenieumykaćprzeddzisiejszymimożna żałowaćżałować lepszychlepszych czasówale nienie umykaćumykać przedprzed dzisiejszymimożna żałować lepszychżałować lepszych czasówale nie umykaćnie umykać przedumykać przed dzisiejszymimożna żałować lepszych czasówale nie umykać przednie umykać przed dzisiejszymiale nie umykać przed dzisiejszymi

Można dru­giego człowieka zniewo­lić, zdep­tać, zniszczyć, ale nie można go opa­nować, nie można nim kiero­wać tak, jak kieru­je się przed­miota­mi na­leżący­mi do przy­rody nieożywionej.Le­piej grzeszyć i żałować. Niż żałować, że się nie grzeszyło.Lepiej zgrzeszyć i żałować, niż żałować że się nie zgrzeszyło.Le­piej żałować, że na przyjęciu nie po­wie­dzieliśmy żad­ne­go dow­ci­pu, niż żałować, że powiedzieliśmy.biec przed siebie tak prędko, by nie nadążać żałować nic.Miłość nie jest prostą rzeczą, ale bez niej nie można żyć. Pra­wie wszys­tko na świecie da się wytłumaczyć miłością. To naj­większy po­mysł wszys­tkich czasów.