Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym.


można-żywić-dla-ko­goś-jak naj­lep­sze-uczu­cia-i nie mieć-ocho­ty-mówić-o tym
jean-paul sartremożnażywićdlako­gośjak naj­lep­szeuczu­ciai nie miećocho­tymówićo tymmożna żywićżywić dladla ko­gośko­goś jak naj­lep­szejak naj­lep­sze uczu­ciauczu­cia i nie mieći nie mieć ocho­tyocho­ty mówićmówić o tymmożna żywić dlażywić dla ko­gośdla ko­goś jak naj­lep­szeko­goś jak naj­lep­sze uczu­ciajak naj­lep­sze uczu­cia i nie miećuczu­cia i nie mieć ocho­tyi nie mieć ocho­ty mówićocho­ty mówić o tymmożna żywić dla ko­gośżywić dla ko­goś jak naj­lep­szedla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­ciako­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie miećjak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­tyuczu­cia i nie mieć ocho­ty mówići nie mieć ocho­ty mówić o tymmożna żywić dla ko­goś jak naj­lep­szeżywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­ciadla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie miećko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­tyjak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówićuczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym

Można żywić dla kogoś jak najlepsze uczucia i nie mieć ochoty mówić o tym.Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby.cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Nie ma le­kar­stwa moc­niej­sze­go, sku­teczniej­sze­go dla naszych ran we wszys­tkich spra­wach ziem­skich, jak mieć ko­goś kto cier­pi z na­mi w każdym nie­szczęściu i cie­szy się w powodzeniu.Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie.