Można by sądzić, że wraz z upływem lat przy­bywa sa­mot­nych dusz, tak jak­by nadzieja życia pot­ra­fiła wzras­tać tyl­ko pod tym wa­run­kiem, że sa­mot­ność zro­bi to samo.


można-by sądzić-że wraz-z upływem-lat-przy­bywa-­­nych-dusz-tak-jak­by-nadzieja-życia-pot­ra­fiła-wzras­ć-tyl­ko-pod-tym
c » maxime chattam » w ciemnościach strachumożnaby sądzićże wrazz upływemlatprzy­bywasa­mot­nychdusztakjak­bynadziejażyciapot­ra­fiławzras­taćtyl­kopodtymwa­run­kiemże sa­mot­nośćzro­bito samomożna by sądzićże wraz z upływemz upływem latlat przy­bywaprzy­bywa sa­mot­nychsa­mot­nych dusztak jak­byjak­by nadziejanadzieja życiażycia pot­ra­fiłapot­ra­fiła wzras­taćwzras­tać tyl­kotyl­ko podpod tymtym wa­run­kiemże sa­mot­ność zro­bizro­bi to samoże wraz z upływem latz upływem lat przy­bywalat przy­bywa sa­mot­nychprzy­bywa sa­mot­nych dusztak jak­by nadziejajak­by nadzieja życianadzieja życia pot­ra­fiłażycia pot­ra­fiła wzras­taćpot­ra­fiła wzras­tać tyl­kowzras­tać tyl­ko podtyl­ko pod tympod tym wa­run­kiemże sa­mot­ność zro­bi to samo

Miłość to lęk przed sa­mot­nością, a sa­mot­ność to wol­ność od strachu o i bliskich. -Bruno
miłość-to lęk-przed-­­nośą-a ­­ność-to wol­ność-od strachu-o i bliskich