Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza.


można-być-człowiekiem-bar­dzo-wyk­ształco­nym-i jed­nocześnie-bar­dzo-głupim-z-ka­zania-mo­jego-proboszcza
fyrflemożnabyćczłowiekiembar­dzowyk­ształco­nymi jed­nocześniegłupimka­zaniamo­jegoproboszczamożna byćbyć człowiekiemczłowiekiem bar­dzobar­dzo wyk­ształco­nymwyk­ształco­nym i jed­nocześniei jed­nocześnie bar­dzobar­dzo głupimz ka­zaniaka­zania mo­jegomo­jego proboszczamożna być człowiekiembyć człowiekiem bar­dzoczłowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nymbar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześniewyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzoi jed­nocześnie bar­dzo głupimz ka­zania mo­jegoka­zania mo­jego proboszczamożna być człowiekiem bar­dzobyć człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nymczłowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześniebar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzowyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupimz ka­zania mo­jego proboszczamożna być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nymbyć człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnieczłowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzobar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim

Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion. -Stefan Wyszyński
można-dać-bar­dzo-żo-i ser­-zra­ć-a można-bar­dzo-­lut­ko-i ser­-roz­ra­dować-jak­by-skrzydła-ko­muś-przy­piąć-do ramion
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Czy można kochać za bardzo.... Za bar­dzo pragnąć... I że wszys­tko jest za bardzo... Aż tak bar­dzo że nie chcesz tego... -rudolf88
czy-można-kochać-za bardzo-za-bar­dzo-pragnąć-i-że wszys­tko-jest za bardzo-aż-tak-bar­dzo-że nie chcesz-tego
Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień. -Wojciech Adamiecki
bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień