Można kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy.


można-kochać-kil­ka-ra­zy-ze wszys­tkich-ł-i z całej-duszy
guy de de maupassantmożnakochaćkil­kara­zyze wszys­tkichsiłi z całejduszymożna kochaćkochać kil­kakil­ka ra­zyra­zy ze wszys­tkichze wszys­tkich siłsił i z całeji z całej duszymożna kochać kil­kakochać kil­ka ra­zykil­ka ra­zy ze wszys­tkichra­zy ze wszys­tkich siłze wszys­tkich sił i z całejsił i z całej duszymożna kochać kil­ka ra­zykochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkichkil­ka ra­zy ze wszys­tkich siłra­zy ze wszys­tkich sił i z całejze wszys­tkich sił i z całej duszymożna kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkichkochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich siłkil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całejra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy

Można kochać kilka razy ze wszystkich sił i z całej duszy.Na lek­cjach wf-u w szkol­nych przyrządach bra­kowało piłek dla wszys­tkich maluchów Pan wuefis­ta po­dej­rza­nie wyglądał jak­by kil­ka z nich no­sił w swym wiel­kim brzuchu Kochać trze­ba wszys­tkich. Lu­bić niekoniecznie.`Nic nie pot­ra­fi na­dać nasze­mu życiu większej mo­cy niż sku­pienie wszys­tkich sił na og­ra­niczo­nej liczbie celów. ` [Ni­do Quebein] Z życia przedszkolaka: ~nie do wszys­tkich pić nie ze wszys­tki­mi można wy­pij mądrość sam