Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci 


można-mówić-kocham-ę-można-mówić-uwiel­biam-ę-można-mówić-czuję ę-przy-to­bie-bezpieczny-można-mówić-mi­liony-tekstów-słowa
marzycielsmożnamówićkochamcięuwiel­biamczuję sięprzyto­biebezpiecznymówićmi­lionytekstówsłowagdy ichnie przek­ształciszw czy­nynie będąnicze­gowartebokochaćto nie tyl­komówićprze­de wszys­tkimciężkopra­cowaćefek­tyuj­rzyszna łożuśmierci można mówićkocham cięcię możnamożna mówićuwiel­biam cięcię możnamożna mówićczuję się przyprzy to­bieto­bie bezpiecznybezpieczny możnamożna mówićmówić mi­lionymi­liony tekstówtekstów słowagdy ich nie przek­ształcisznie przek­ształcisz w czy­nyw czy­ny nie będąnie będą nicze­gonicze­go wartebo kochaćkochać to nie tyl­koto nie tyl­ko mówićprze­de wszys­tkim ciężkociężko pra­cowaćefek­ty uj­rzyszuj­rzysz na łożuna łożu śmierci kocham cię możnacię można mówićuwiel­biam cię możnacię można mówićczuję się przy to­bieprzy to­bie bezpiecznyto­bie bezpieczny możnabezpieczny można mówićmożna mówić mi­lionymówić mi­liony tekstówmi­liony tekstów słowagdy ich nie przek­ształcisz w czy­nynie przek­ształcisz w czy­ny nie będąw czy­ny nie będą nicze­gonie będą nicze­go wartebo kochać to nie tyl­kokochać to nie tyl­ko mówićprze­de wszys­tkim ciężko pra­cowaćefek­ty uj­rzysz na łożuuj­rzysz na łożu śmierci 

Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Można już o wolności mówić, gdy dawniej o niej śpiewano.O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem.Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.