Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci 


można-mówić-kocham-ę-można-mówić-uwiel­biam-ę-można-mówić-czuję ę-przy-to­bie-bezpieczny-można-mówić-mi­liony-tekstów-słowa
marzycielsmożnamówićkochamcięuwiel­biamczuję sięprzyto­biebezpiecznymówićmi­lionytekstówsłowagdy ichnie przek­ształciszw czy­nynie będąnicze­gowartebokochaćto nie tyl­komówićprze­de wszys­tkimciężkopra­cowaćefek­tyuj­rzyszna łożuśmierci można mówićkocham cięcię możnamożna mówićuwiel­biam cięcię możnamożna mówićczuję się przyprzy to­bieto­bie bezpiecznybezpieczny możnamożna mówićmówić mi­lionymi­liony tekstówtekstów słowagdy ich nie przek­ształcisznie przek­ształcisz w czy­nyw czy­ny nie będąnie będą nicze­gonicze­go wartebo kochaćkochać to nie tyl­koto nie tyl­ko mówićprze­de wszys­tkim ciężkociężko pra­cowaćefek­ty uj­rzyszuj­rzysz na łożuna łożu śmierci kocham cię możnacię można mówićuwiel­biam cię możnacię można mówićczuję się przy to­bieprzy to­bie bezpiecznyto­bie bezpieczny możnabezpieczny można mówićmożna mówić mi­lionymówić mi­liony tekstówmi­liony tekstów słowagdy ich nie przek­ształcisz w czy­nynie przek­ształcisz w czy­ny nie będąw czy­ny nie będą nicze­gonie będą nicze­go wartebo kochać to nie tyl­kokochać to nie tyl­ko mówićprze­de wszys­tkim ciężko pra­cowaćefek­ty uj­rzysz na łożuuj­rzysz na łożu śmierci 

Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić. -Antoine De Saint - Exupery
można-kochać-tych-którym-ę-rozkazuje-ale-nie-trzeba-im-o-tym-mówić
Można już o wolności mówić, gdy dawniej o niej śpiewano. -Tadeusz Peiper
można-już-o-wolnoś-mówić-gdy-dawniej-o-niej-śpiewano
O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. -Ludwig Wittgenstein
o-czym-nie-można-mówić-o-tym-trzeba-milczeć
Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem. -Anonim
głupstwa-można-mówić-byle-nie-uroczystym-tonem