Można mieć dwie twarze, ale jedną przy­naj­mniej trze­ba zacho­wać dla siebie.


można-mieć-dwie-twarze-ale-jedną-przy­naj­mniej-trze­ba-zacho­wać-dla-siebie
józef jotemmożnamiećdwietwarzealejednąprzy­naj­mniejtrze­bazacho­waćdlasiebiemożna miećmieć dwiedwie twarzeale jednąjedną przy­naj­mniejprzy­naj­mniej trze­batrze­ba zacho­waćzacho­wać dladla siebiemożna mieć dwiemieć dwie twarzeale jedną przy­naj­mniejjedną przy­naj­mniej trze­baprzy­naj­mniej trze­ba zacho­waćtrze­ba zacho­wać dlazacho­wać dla siebiemożna mieć dwie twarzeale jedną przy­naj­mniej trze­bajedną przy­naj­mniej trze­ba zacho­waćprzy­naj­mniej trze­ba zacho­wać dlatrze­ba zacho­wać dla siebieale jedną przy­naj­mniej trze­ba zacho­waćjedną przy­naj­mniej trze­ba zacho­wać dlaprzy­naj­mniej trze­ba zacho­wać dla siebie

Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie.Każde pełne męskie życie powinno mieć dwie twarze: jedną ze zmarszczonym czołem i wyrazem natężonej myśli, zwróconą ku zadaniom ludzkości, drugą cichą i spokojną, w domu przy ognisku.Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić.Kochając nie myśli się, by coś zacho­wać dla siebie.Każdy przy­pisu­je so­bie przy­naj­mniej jedną z głównych cnót, a oto mo­ja: na­leżę do niewielu uczci­wych ludzi, ja­kich kiedy­kol­wiek znałem.