Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało.


można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-nie-podobna-zapomnieć-że-ę-kochało
jerzy andrzejewskimożnaodejśćodswoichmiłościleczniepodobnazapomniećżesiękochałomożna odejśćodejść odod swoichswoich miłościlecz nienie podobnapodobna zapomniećsię kochałomożna odejść ododejść od swoichod swoich miłościlecz nie podobnanie podobna zapomniećże się kochałomożna odejść od swoichodejść od swoich miłościlecz nie podobna zapomniećmożna odejść od swoich miłości

Można odejść od swoich miłości, lecz niepodobna zapomnieć, że się kochało.Można odejść od swoich miłości, lecz nie po­dob­na za­pom­nieć, że się kochało.Można odejść od swoich bliskich, zaakceptować koniec istnienia, można pożegnać się z życiem, ale najciężej jest pożegnać się z muzyką.Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta.Nie można zapomnieć... Ale można uda­wać, że się nie pamięta.Świat byłby pozbawiony miłości, gdyby się kochało tylko z dobroci.