Można odejść od swoich miłości, lecz niepodobna zapomnieć, że się kochało.


można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-niepodobna-zapomnieć-że-ę-kochało
jerzy andrzejewskimożnaodejśćodswoichmiłościleczniepodobnazapomniećżesiękochałomożna odejśćodejść odod swoichswoich miłościlecz niepodobnaniepodobna zapomniećsię kochałomożna odejść ododejść od swoichod swoich miłościlecz niepodobna zapomniećże się kochałomożna odejść od swoichodejść od swoich miłościmożna odejść od swoich miłości

Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało.Można odejść od swoich miłości, lecz nie po­dob­na za­pom­nieć, że się kochało.Można odejść od swoich bliskich, zaakceptować koniec istnienia, można pożegnać się z życiem, ale najciężej jest pożegnać się z muzyką.Świat byłby pozbawiony miłości, gdyby się kochało tylko z dobroci.Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta.Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski.