Można prowadzić biuro bez szefa, ale nie bez sekretarki.


można-prowadzić-biuro-bez-szefa-ale-nie-bez-sekretarki
jane fondamożnaprowadzićbiurobezszefaaleniesekretarkimożna prowadzićprowadzić biurobiuro bezbez szefaale nienie bezbez sekretarkimożna prowadzić biuroprowadzić biuro bezbiuro bez szefaale nie beznie bez sekretarkimożna prowadzić biuro bezprowadzić biuro bez szefaale nie bez sekretarkimożna prowadzić biuro bez szefa

I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.Godność ludzka nie jest możliwa bez wolności i niezależności, ale nie można żyć bez dyscypliny i podporządkowania.Trochę dziw­ne jest to lądo­wanie bez spa­dochro­nu, zu­pełnie sa­mot­ne, bez pun­ktu zacze­pienia, z da­la od rodziców. W ta­kiej sy­tuac­ji można poczuć nie tyl­ko siłę, ale i bezradność.I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Wiem tylko, że życia nie można zrozumieć bez miłosiernej wyrozumiałości, nie można go bez niej przeżyć.