Można przeżyć życie w sposób tak pełny, iż pod koniec jesteś gotów na śmierć, gdyż nie zostaje ci nic innego do roboty.


można-przeżyć-życie-w-sposób-tak-pełny-iż-pod-koniec-jesteś-gotów-na-śmierć-gdyż-nie-zostaje-nic-innego-do-roboty
jonathan carrollmożnaprzeżyćżyciesposóbtakpełnypodkoniecjesteśgotównaśmierćgdyżniezostajenicinnegodorobotymożna przeżyćprzeżyć życieżycie ww sposóbsposób taktak pełnyiż podpod konieckoniec jesteśjesteś gotówgotów nana śmierćgdyż nienie zostajezostaje cici nicnic innegoinnego dodo robotymożna przeżyć życieprzeżyć życie wżycie w sposóbw sposób taksposób tak pełnyiż pod koniecpod koniec jesteśkoniec jesteś gotówjesteś gotów nagotów na śmierćgdyż nie zostajenie zostaje cizostaje ci nicci nic innegonic innego doinnego do robotymożna przeżyć życie wprzeżyć życie w sposóbżycie w sposób takw sposób tak pełnyiż pod koniec jesteśpod koniec jesteś gotówkoniec jesteś gotów najesteś gotów na śmierćgdyż nie zostaje cinie zostaje ci niczostaje ci nic innegoci nic innego donic innego do robotymożna przeżyć życie w sposóbprzeżyć życie w sposób takżycie w sposób tak pełnyiż pod koniec jesteś gotówpod koniec jesteś gotów nakoniec jesteś gotów na śmierćgdyż nie zostaje ci nicnie zostaje ci nic innegozostaje ci nic innego doci nic innego do roboty

Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej...zu­pełny bezczyn między jed­nym a drugim śmierć w ser­cu życie Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćSzczęśliwe życie można zapewnić sobie w dwojaki sposób: przez ograniczenie życzeń lub zwiększenie środków. Jeżeli jesteś mądry, będziesz robił i jedno i drugie.Bóg wyznaje swoją miłość do człowieka tylko w formie przykazania: Czy tak jes­teśmy stworze­ni, iż śmierć mu­simy przyj­mo­wać w codzien­nych małych daw­kach, gdyż w prze­ciw­nym ra­zie życie stałoby się nieznośne?