Można skłamać nie tyl­ko słowa­mi, lecz i bukietem.


można-skłamać-nie tyl­ko-słowa­mi-lecz-i bukietem
michał choromańskimożnaskłamaćnie tyl­kosłowa­mileczi bukietemmożna skłamaćskłamać nie tyl­konie tyl­ko słowa­milecz i bukietemmożna skłamać nie tyl­koskłamać nie tyl­ko słowa­mimożna skłamać nie tyl­ko słowa­mi

ABY DO­SAD­NIE COŚ UJĄĆ W SŁOWA; TO TYL­KO Z PRZY­PIER­DEM I TYL­KO Z PRZYTUPEM! BO DE­LIKATNĄ FORMĄ SŁOWA TO MOŻNA PO­DET­RZEĆ SO­BIE DU*PĘ!!! Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci człowiek to słowa i czyny śpiewają mędrców zastępy w nich ludzkie tkwią przewiny ludzkie ochłapy i ludzkie sępy naj­gorzej mieć tyl­ko słowa znaczeń roz­chwiane cienie i trwa tak cieni rozmowa naj­większe niedomówienie naj­gorzej mieć tyl­ko czyny lus­tro lecz jakże krzywe te­go kim się rodzimy i co w nas mar­twe co żywe naj­gorzej być tyl­ko człowiekiem ku­kułczym ja­jem bos­kiego snu który nic nie ma prócz Requiem dla zbędnych czynów i pus­tych słów To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią.Le­piej od­po­wiedz