Można urodzić się w Niemczech, ale niekiedy przykro przyznawać się do tego...


można-urodzić-ę-w-niemczech-ale-niekiedy-przykro-przyznawać-ę-do-tego
marlena dietrichmożnaurodzićsięniemczechaleniekiedyprzykroprzyznawaćdotegomożna urodzićurodzić sięw niemczechale niekiedyniekiedy przykroprzykro przyznawaćprzyznawać sięsię dodo tegomożna urodzić sięurodzić się wsię w niemczechale niekiedy przykroniekiedy przykro przyznawaćprzykro przyznawać sięprzyznawać się dosię do tegomożna urodzić się wurodzić się w niemczechale niekiedy przykro przyznawaćniekiedy przykro przyznawać sięprzykro przyznawać się doprzyznawać się do tegomożna urodzić się w niemczechale niekiedy przykro przyznawać sięniekiedy przykro przyznawać się doprzykro przyznawać się do tego

Urodzić się gar­ba­tym Po­lakiem - to wiel­ki pech, ale urodzić się do te­go jeszcze ar­tystą w Pol­sce, to już pech największy.Ból nadmiernej miłości przewyższa niekiedy radość kochania... i można zapamiętać się w cierpieniu, jak niekiedy ludzie zapamiętują się w szczęściu.Wzbogacić się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując dużo z tego, czego się potrzebuje.W 1940 ro­ku ig­rzys­ka olim­pij­skie odbędą się jeszcze w To­kio. Ale po­tem, po­tem od­by­wać się będą po wsze cza­sy w Niemczech.Z partią, jak z kochanką: można - a niekiedy nawet trzeba - się rozstać, ale honor nie pozwala, by potem źle o niej mówić.Mężczyznę można nauczyć mądrości, kobieta musi się z nią urodzić.