Można utracić wiele, aby zatrzymać w sobie to, co się kocha.


można-utracić-wiele-aby-zatrzymać-w-sobie-to-co-ę-kocha
barbara rosiekmożnautracićwieleabyzatrzymaćsobietocosiękochamożna utracićutracić wieleaby zatrzymaćzatrzymać ww sobieco sięsię kochamożna utracić wieleaby zatrzymać wzatrzymać w sobieco się kochaaby zatrzymać w sobie

Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić.Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy miry runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać, to utracić panowanie nad sobą.Aby po­kochać jakąś rzecz, wys­tar­czy so­bie po­wie­dzieć, że można by ją utracić.Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić.Kobiety serce zanadto jest małe, aby tak wiele objąć w sobie mogło: Jej miłość można nazwać apetytem Tam serce niczym, wszystkim podniebienie - Miłość tę kończy przesyt i odraza.