Można wejść do tej sa­mej rze­ki - jak naj­bar­dziej - na­wet jeżeli brze­gi za­rosły trzciną, a gdzieś przy brze­gu po­jawiła się nieo­cze­kiwa­na mieliz­na. To właśnie rze­ki są jed­ny­mi z rzad­kich niez­mien­nych zja­wisk na świecie, i w cza­sie, i w przestrzeni.


można-wejść-do tej ­mej-rze­ki- jak naj­bar­dziej- na­wet-żeli-brze­gi-za­rosły-trzciną-a gdzieś-przy-brze­gu-po­jawiła ę
olga tokarczukmożnawejśćdo tej sa­mejrze­ki jak naj­bar­dziej na­wetjeżelibrze­giza­rosłytrzcinąa gdzieśprzybrze­gupo­jawiła sięnieo­cze­kiwa­namieliz­nato właśniesą jed­ny­miz rzad­kichniez­mien­nychzja­wiskna świeciei w cza­siei w przestrzenimożna wejśćwejść do tej sa­mejdo tej sa­mej rze­ki na­wet jeżelijeżeli brze­gibrze­gi za­rosłyza­rosły trzcinąa gdzieś przyprzy brze­gubrze­gu po­jawiła siępo­jawiła się nieo­cze­kiwa­nanieo­cze­kiwa­na mieliz­nato właśnie rze­kirze­ki są jed­ny­misą jed­ny­mi z rzad­kichz rzad­kich niez­mien­nychniez­mien­nych zja­wiskzja­wisk na świeciemożna wejść do tej sa­mejwejść do tej sa­mej rze­ki na­wet jeżeli brze­gijeżeli brze­gi za­rosłybrze­gi za­rosły trzcinąa gdzieś przy brze­guprzy brze­gu po­jawiła siębrze­gu po­jawiła się nieo­cze­kiwa­napo­jawiła się nieo­cze­kiwa­na mieliz­nato właśnie rze­ki są jed­ny­mirze­ki są jed­ny­mi z rzad­kichsą jed­ny­mi z rzad­kich niez­mien­nychz rzad­kich niez­mien­nych zja­wiskniez­mien­nych zja­wisk na świecie