Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.


można-wiele-uczynić-gdy-nie-można-nic-zrobić-można-w-ruch-wprawić-wszechmoc-gdy-ę-jest-całkowicie-bezradnym-można-jeszcze-dosięgnąć
gertrud von le fortmożnawieleuczynićgdyniemożnaniczrobićruchwprawićwszechmocsięjestcałkowiciebezradnymjeszczedosięgnąćduszydziękiwiecznejmiłościnawetzostałakomuśodebranacałkowiciemożna wielewiele uczynićgdy nienie możnamożna nicnic zrobićmożna ww ruchruch wprawićwprawić wszechmocgdy sięsię jestjest całkowiciecałkowicie bezradnymmożna jeszczejeszcze dosięgnąćdosięgnąć duszyduszy dziękidzięki wiecznejwiecznej miłościnawet gdygdy zostałazostała komuśkomuś odebranaodebrana całkowiciemożna wiele uczynićgdy nie możnanie można nicmożna nic zrobićmożna w ruchw ruch wprawićruch wprawić wszechmocgdy się jestsię jest całkowiciejest całkowicie bezradnymmożna jeszcze dosięgnąćjeszcze dosięgnąć duszydosięgnąć duszy dziękiduszy dzięki wiecznejdzięki wiecznej miłościnawet gdy zostałagdy została komuśzostała komuś odebranakomuś odebrana całkowicie

Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, których się kocha.Złej myśli nie można odpędzić, gdy przyjdzie do głowy ale można zrozumieć, że jest zła.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Filozofia nie jest Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić.