Można zaprowadzić dziecko do szkoły, ale nie uda się zmusić go do myślenia.


można-zaprowadzić-dziecko-do-szkoły-ale-nie-uda-ę-zmusić-go-do-myślenia
elbert hubbartmożnazaprowadzićdzieckodoszkołyalenieudasięzmusićgomyśleniamożna zaprowadzićzaprowadzić dzieckodziecko dodo szkołyale nienie udauda sięsię zmusićzmusić gogo dodo myśleniamożna zaprowadzić dzieckozaprowadzić dziecko dodziecko do szkołyale nie udanie uda sięuda się zmusićsię zmusić gozmusić go dogo do myśleniamożna zaprowadzić dziecko dozaprowadzić dziecko do szkołyale nie uda sięnie uda się zmusićuda się zmusić gosię zmusić go dozmusić go do myśleniamożna zaprowadzić dziecko do szkołyale nie uda się zmusićnie uda się zmusić gouda się zmusić go dosię zmusić go do myślenia

Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są.Nie można zmusić się do miłości. Można tylko odrzucić to, co przeszkadza nam kochać.Nie można zapomnieć... Ale można uda­wać, że się nie pamięta.Każde dziecko otrzymuje od rodziców dyplom geniusza, szkoły - świadectwo niedojrzałej dojrzałości, od uniwersytetu - patent mistrza, od życia - najczęściej - tytuł zdolnego robigrosza.Wychowywać trzeba dziecko zupełnie małe; z chwilą pójścia do szkoły musi mieć już głęboko zakorzenione dobre nawyki, czyli obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu zadań, zrozumienie dla innych, zdolność samokontroli.Myślę, że kolektywizacja była krokiem fałszywym, nieudanym, i że do tego błędu nie wolno się było przyznać. Aby ukryć to niepowodzenie, musiano za pomocą wszelkich środków zastraszenia oduczyć ludzi samodzielnego myślenia, zmusić ich, by widzieli rzeczy nie istniejące i udowadniali nieprawdziwe teorie. Stąd bezprzykładne okrucieństwo jeżowszczyzny, ogłoszenie konstytucji, która nigdy nie miała być przestrzegana, wprowadzenie wyborów nie dających możliwości wyboru.