Można zaprowadzić dziecko do szkoły, ale nie uda się zmusić go do myślenia.


można-zaprowadzić-dziecko-do-szkoły-ale-nie-uda-ę-zmusić-go-do-myślenia
elbert hubbartmożnazaprowadzićdzieckodoszkołyalenieudasięzmusićgomyśleniamożna zaprowadzićzaprowadzić dzieckodziecko dodo szkołyale nienie udauda sięsię zmusićzmusić gogo dodo myśleniamożna zaprowadzić dzieckozaprowadzić dziecko dodziecko do szkołyale nie udanie uda sięuda się zmusićsię zmusić gozmusić go dogo do myśleniamożna zaprowadzić dziecko dozaprowadzić dziecko do szkołyale nie uda sięnie uda się zmusićuda się zmusić gosię zmusić go dozmusić go do myśleniamożna zaprowadzić dziecko do szkołyale nie uda się zmusićnie uda się zmusić gouda się zmusić go dosię zmusić go do myślenia

Nie można zmusić się do miłości. Można tylko odrzucić to, co przeszkadza nam kochać. -Lew Tołstoj
nie-można-zmusić-ę-do-miłoś-można-tylko-odrzucić-to-co-przeszkadza-nam-kochać