Możność mnie zawetowania Możność, gdyż prozą karmię Biel czer­ni w oczach, su­mienie przesłania Jak Pan wam, kochaj­cie Pa­na z dnia na dzień bardziej Możność zabetonowania Możność, kiedy masz okazję Syn­drom sztokhol­mski z ofiara­mi się nie bratać Kiedy rolę ka­ta przydzielo­no To­bie właśnie Z po­zor­nym przeświad­cze­niem opar­tym na życiu Od zdra­dy po grób, na którym pełno róż Bu­kiet ich jed­nak nie przesłoni całego wstydu Bo każdy pa­mięta, jak wbiłeś bra­tu w ple­cy nóż.


możność-mnie-zawetowania-możność-gdyż-prozą-karmię-biel-czer­-w oczach-su­mienie-przesłania-jak-pan-wam-kochaj­cie-pa­na-z dnia
brunomożnośćmniezawetowaniamożnośćgdyżproząkarmiębielczer­niw oczachsu­mienieprzesłaniajakpanwamkochaj­ciepa­naz dniana dzieńbardziejzabetonowaniakiedymaszokazjęsyn­dromsztokhol­mskiz ofiara­mi sięnie brataćkiedyrolęka­taprzydzielo­noto­biewłaśniepo­zor­nymprzeświad­cze­niemopar­tymna życiuodzdra­dypo gróbna którym pełnoróżbu­kietichjed­naknie przesłonicałegowstydubokażdypa­miętajak wbiłeśbra­tuw ple­cynóżmożność mniemnie zawetowaniazawetowania możnośćgdyż proząprozą karmiękarmię bielbiel czer­niczer­ni w oczachsu­mienie przesłaniaprzesłania jakjak panpan wamkochaj­cie pa­napa­na z dniaz dnia na dzieńna dzień bardziejbardziej możnośćmożność zabetonowaniazabetonowania możnośćkiedy maszmasz okazjęokazję syn­dromsyn­drom sztokhol­mskisztokhol­mski z ofiara­mi sięz ofiara­mi się nie brataćnie bratać kiedykiedy rolęrolę ka­taka­ta przydzielo­noprzydzielo­no to­bieto­bie właśniewłaśnie zz po­zor­nympo­zor­nym przeświad­cze­niemprzeświad­cze­niem opar­tymopar­tym na życiuna życiu odod zdra­dyzdra­dy po gróbna którym pełno różróż bu­kietbu­kiet ichich jed­nakjed­nak nie przesłoninie przesłoni całegocałego wstyduwstydu bobo każdykażdy pa­miętajak wbiłeś bra­tubra­tu w ple­cyw ple­cy nóżmożność mnie zawetowaniamnie zawetowania możnośćgdyż prozą karmięprozą karmię bielkarmię biel czer­nibiel czer­ni w oczachsu­mienie przesłania jakprzesłania jak panjak pan wamkochaj­cie pa­na z dniapa­na z dnia na dzieńz dnia na dzień bardziejna dzień bardziej możnośćbardziej możność zabetonowaniamożność zabetonowania możnośćkiedy masz okazjęmasz okazję syn­dromokazję syn­drom sztokhol­mskisyn­drom sztokhol­mski z ofiara­mi sięsztokhol­mski z ofiara­mi się nie brataćz ofiara­mi się nie bratać kiedynie bratać kiedy rolękiedy rolę ka­tarolę ka­ta przydzielo­noka­ta przydzielo­no to­bieprzydzielo­no to­bie właśnieto­bie właśnie zwłaśnie z po­zor­nymz po­zor­nym przeświad­cze­niempo­zor­nym przeświad­cze­niem opar­tymprzeświad­cze­niem opar­tym na życiuopar­tym na życiu odna życiu od zdra­dyod zdra­dy po gróbna którym pełno róż bu­kietróż bu­kiet ichbu­kiet ich jed­nakich jed­nak nie przesłonijed­nak nie przesłoni całegonie przesłoni całego wstyducałego wstydu bowstydu bo każdybo każdy pa­miętajak wbiłeś bra­tu w ple­cybra­tu w ple­cy nóż

Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej.Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami.Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami.Czym jest praw­dzi­wa siła? To możność ciągłego par­cia do przo­du, mi­mo licznych przeszkód i włas­nych wad.Sztuka jest wytwarzaniem fikcyjnego świata, który na równi z rzeczywistym daje ludzkiej duszy możność i zadowolenie uświadamiania jej życia.Jes­teś moją nadzieją Gdy zaszło słońce Na ko­lej­ny dzień Wszys­tkim cze­go mi brak W bez­senną noc Gdy księżyc nie poz­wa­la Od­począć u Mor­feu­sza Kołyszesz mnie do snu Na pus­ty­ni życia Zna­lazłem oazę Gdzie ser­ce Znaj­du­je cień Jes­teś skar­bem Na dnie oceanu I pływasz Gdzie sza­leje sztorm Syn­drom sztokhol­mski Zakładasz kaj­da­ny Bez­pie­czniej być więźniem Niż zos­tać bosmanem