Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie 


moc­no-złapać-cię-za dłoń-chcę-moc­no-złapać-cię-za dłoń-i-za serce-pełne-uczucia-chcę- moc­no-złapać-pocałować-po­tem
bezoddechumoc­nozłapaćcięza dłońchcęza sercepełneuczuciaje moc­nopocałowaćpo­temrzucićzdeptaćjeszczemoc­niejod uściskuod pocałunkuod uczuciazos­ta­wićje krwawiącejaktycierpiącejes­tembestiąukarzmnie moc­no złapaćzłapać cięcię za dłońza dłoń chcęchcę moc­nomoc­no złapaćzłapać cięcię za dłońza dłoń ii za serceza serce pełnepełne uczuciauczucia chcęchcę je moc­noje moc­no złapaćzłapać pocałowaćpocałować po­tempo­tem rzucićrzucić ii zdeptaćzdeptać jeszczejeszcze moc­niejmoc­niej od uściskuod uścisku jeszczejeszcze moc­niejmoc­niej od pocałunkuod pocałunku jeszczejeszcze moc­niejmoc­niej od uczuciaod uczucia zos­ta­wićzos­ta­wić je krwawiąceje krwawiące jakjak tyty cierpiącecierpiące jakjak tyty jes­temjes­tem bestiąbestią ukarzukarz mnie moc­no złapać cięzłapać cię za dłońcię za dłoń chcęza dłoń chcę moc­nochcę moc­no złapaćmoc­no złapać cięzłapać cię za dłońcię za dłoń iza dłoń i za sercei za serce pełneza serce pełne uczuciapełne uczucia chcęuczucia chcę je moc­nochcę je moc­no złapaćje moc­no złapać pocałowaćzłapać pocałować po­tempocałować po­tem rzucićpo­tem rzucić irzucić i zdeptaći zdeptać jeszczezdeptać jeszcze moc­niejjeszcze moc­niej od uściskumoc­niej od uścisku jeszczeod uścisku jeszcze moc­niejjeszcze moc­niej od pocałunkumoc­niej od pocałunku jeszczeod pocałunku jeszcze moc­niejjeszcze moc­niej od uczuciamoc­niej od uczucia zos­ta­wićod uczucia zos­ta­wić je krwawiącezos­ta­wić je krwawiące jakje krwawiące jak tyjak ty cierpiącety cierpiące jakcierpiące jak tyjak ty jes­temty jes­tem bestiąjes­tem bestią ukarzbestią ukarz mnie 

Nig­dy jeszcze nie ut­wier­dziłem się moc­niej w kojącej pew­ności. Jes­tem oby­wate­lem Ziemi, dzie­dzi­cem nie tyl­ko Greków i Rzy­mian, ale pra­wie nieskończoności. -Zbigniew Herbert
nig­dy-jeszcze-nie ut­wier­dziłem ę-moc­niej-w kojącej-pew­noś-jes­tem oby­wate­lem-ziemi-dzie­dzi­cem-nie tyl­ko-greków