Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie 


moc­no-złapać-cię-za dłoń-chcę-moc­no-złapać-cię-za dłoń-i-za serce-pełne-uczucia-chcę- moc­no-złapać-pocałować-po­tem
bezoddechumoc­nozłapaćcięza dłońchcęza sercepełneuczuciaje moc­nopocałowaćpo­temrzucićzdeptaćjeszczemoc­niejod uściskuod pocałunkuod uczuciazos­ta­wićje krwawiącejaktycierpiącejes­tembestiąukarzmnie moc­no złapaćzłapać cięcię za dłońza dłoń chcęchcę moc­nomoc­no złapaćzłapać cięcię za dłońza dłoń ii za serceza serce pełnepełne uczuciauczucia chcęchcę je moc­noje moc­no złapaćzłapać pocałowaćpocałować po­tempo­tem rzucićrzucić ii zdeptaćzdeptać jeszczejeszcze moc­niejmoc­niej od uściskuod uścisku jeszczejeszcze moc­niejmoc­niej od pocałunkuod pocałunku jeszczejeszcze moc­niejmoc­niej od uczuciaod uczucia zos­ta­wićzos­ta­wić je krwawiąceje krwawiące jakjak tyty cierpiącecierpiące jakjak tyty jes­temjes­tem bestiąbestią ukarzukarz mnie moc­no złapać cięzłapać cię za dłońcię za dłoń chcęza dłoń chcę moc­nochcę moc­no złapaćmoc­no złapać cięzłapać cię za dłońcię za dłoń iza dłoń i za sercei za serce pełneza serce pełne uczuciapełne uczucia chcęuczucia chcę je moc­nochcę je moc­no złapaćje moc­no złapać pocałowaćzłapać pocałować po­tempocałować po­tem rzucićpo­tem rzucić irzucić i zdeptaći zdeptać jeszczezdeptać jeszcze moc­niejjeszcze moc­niej od uściskumoc­niej od uścisku jeszczeod uścisku jeszcze moc­niejjeszcze moc­niej od pocałunkumoc­niej od pocałunku jeszczeod pocałunku jeszcze moc­niejjeszcze moc­niej od uczuciamoc­niej od uczucia zos­ta­wićod uczucia zos­ta­wić je krwawiącezos­ta­wić je krwawiące jakje krwawiące jak tyjak ty cierpiącety cierpiące jakcierpiące jak tyjak ty jes­temty jes­tem bestiąjes­tem bestią ukarzbestią ukarz mnie 

( jak­by co to mie­szkam blis­ko Poz­nańskiej 15 w Gnieźnie :) ) Jest gorąco i nie narzekam Moc­no nie narzekam Gorącą kawę piję Do ochłody ją wypiję Trochę wyparuję Już chłod­niej się czuję Moc­no nie narzekam Na deszcz nie czekam Ule­wa zdarzyć się może Siedzę w domu Nie siedzę na dworze Jes­tem nieopa­lony Jes­tem nieogolony Mam skar­pe­ty po kolana I narze­kam już od rana Lecz nie moc­no Jak już wspominałem Tyl­ko trochę dziś Narze­kając przeklinałem  - a znasz ta­kie uczu­cie gdy ser­ce moc­niej bi­je, nie umiesz złapać od­dechu, trzęsiesz się i nie wiesz co po­wie­dzieć ?  - uczu­cie gdy widzisz ukochaną osobę, a nie możesz z nią być. - dokładnie.Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach.Nig­dy jeszcze nie ut­wier­dziłem się moc­niej w kojącej pew­ności. Jes­tem oby­wate­lem Ziemi, dzie­dzi­cem nie tyl­ko Greków i Rzy­mian, ale pra­wie nieskończoności.Uda­wałam że cię nie widzę że cię nie słyszę uda­wałam że cię nie kocham ale widziałam,słyszałam i kochałam jeszcze moc­niej niż miałabym gdy­by nie była to egois­tyczna miłość...chciałam żebyś to ty mnie widział,słyszał i kochał ale sa­ma ci te­go nie oka­załam a ty byłeś jeszcze większym egoistą niż ja i które­goś dnia te­go nie zrobiłeś Po­moc­ne może być przy­pom­nienie so­bie gorzkiej praw­dy, że gdy cudza wa­da szczególnie moc­no ko­goś iry­tuje, oz­nacza to, że nie nau­czył się jeszcze ak­cepto­wać jej u siebie.