moc w nim stabilna na­syco­ny spo­kojem po­rusza głębie 


moc-w nim-stabilna-na­syco­ny-spo­kojem-po­rusza-głębie 
cykammocw nimstabilnana­syco­nyspo­kojempo­ruszagłębie moc w nimw nim stabilnastabilna na­syco­nyna­syco­ny spo­kojemspo­kojem po­ruszapo­rusza głębie moc w nim stabilnaw nim stabilna na­syco­nystabilna na­syco­ny spo­kojemna­syco­ny spo­kojem po­ruszaspo­kojem po­rusza głębie moc w nim stabilna na­syco­nyw nim stabilna na­syco­ny spo­kojemstabilna na­syco­ny spo­kojem po­ruszana­syco­ny spo­kojem po­rusza głębie moc w nim stabilna na­syco­ny spo­kojemw nim stabilna na­syco­ny spo­kojem po­ruszastabilna na­syco­ny spo­kojem po­rusza głębie 

Śmierć jest spo­kojem, ale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju.Na ka­mien­nej tab­li­cy mo­jego ser­ca ze spo­kojem wy­pisuję imię te­go, który od­szedł na zaw­sze. Spra­wia mi to wiele bólu. Po­tem idę dalej.Śmierć prze­sunęła ją na ja­kiś wyższy po­ziom egzys­ten­cji, na którym na­wet prze­rażające praw­dy życiowe można przyj­mo­wać z całko­witym spo­kojem, bez histerii.Próżno pow­tarzać, że człowiek po­winien się za­dowo­lić spo­kojem. Człowiek pot­rze­buje czy­nu, gdy go nie znaj­du­je - sam sta­je się je­go autorem.Być może tęsknota jest jedyną stabilną postacią szczęścia.jas­ność zaczy­na skrzypieć cichnąc przeraźliwie po­rusza ciem­ny jedwab błys­kiem znacząc źrenice te­raz jak­bym nicością później pier­wszą kroplą piętno­wać policzek zgu­bię się w materii by w deszczu by w wietrze by w słońcu by w śniegu ciep­le i zimnie móc być