Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka.


moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka
sofoklesmocwielejestmocyleczniewiększejnadczłowiekawiele jestjest mocymocy leczlecz nienie mama większejwiększej nadnad człowiekawiele jest mocyjest mocy leczmocy lecz nielecz nie manie ma większejma większej nadwiększej nad człowiekawiele jest mocy leczjest mocy lecz niemocy lecz nie malecz nie ma większejnie ma większej nadma większej nad człowiekawiele jest mocy lecz niejest mocy lecz nie mamocy lecz nie ma większejlecz nie ma większej nadnie ma większej nad człowieka

Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Giovanni Boccaccio
nie-większej-nieprzyzwoitoś-nad-ignorancję-ani-rzeczy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim
nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie ma pociechy nad miłość dla ludzi, nie ma mocy nad tę, którą się czerpie z pracy. -Eliza Orzeszkowa
nie-pociechy-nad-miłość-dla-ludzi-nie-mocy-nad-tę-którą-ę-czerpie-z-pracy
chciałbym-dać-ludziom-moc-i nadzieję-lecz-nies­te­ty-nie mam-nad-tym-władzy-~pa­weł-rychllica 
Siła jest dziwów, lecz nad wszys­tkie sięga Dzi­wy człowieka potęga. -Sofokles
siła-jest dziwów-lecz-nad-wszys­tkie-ęga-dzi­wy-człowieka-potęga