mod­litwę niosę Bogu jak żeb­rak łask bym smut­ny stąd nie odchodził bo coś się we mnie skarży gdy zło zwycięża krwią Chrys­tu­sa pi­jane a niebo jest pełne roz­paczy nagłych przed burzą cisz cho­ciaż błys­ka­wice ce­kina­mi mienią bez­gwiez­dne ogromy więc gdy zam­knę oczy wy­palo­ne żarem łez niech mi się ser­ce przełamie i ciało zas­tygnie jak wosk bo się wówczas stanę wid­mem po­dob­nym do mgły i duchem który we mnie żył 


mod­litwę-niosę-bogu-jak-żeb­rak-łask-bym-smut­ny-stąd-nie odchodził-bo-coś ę-we mnie-skarży-gdy-zło-zwycięża-krwią-chrys­­
adnachielmod­litwęniosębogujakżeb­rakłaskbymsmut­nystądnie odchodziłbocoś sięwe mnieskarżygdyzłozwyciężakrwiąchrys­tu­sapi­janeniebojest pełneroz­paczynagłychprzedburząciszcho­ciażbłys­ka­wicece­kina­mimieniąbez­gwiez­dneogromywięczam­knęoczywy­palo­neżaremłezniechmi sięser­ceprzełamieciałozas­tygniejak woskbo sięwówczasstanęwid­mempo­dob­nymdo mgłyduchemktóryżył mod­litwę niosęniosę bogubogu jakjak żeb­rakżeb­rak łaskłask bymbym smut­nysmut­ny stądstąd nie odchodziłnie odchodził bobo coś sięcoś się we mniewe mnie skarżyskarży gdygdy złozło zwyciężazwycięża krwiąkrwią chrys­tu­sachrys­tu­sa pi­janeniebo jest pełnejest pełne roz­paczyroz­paczy nagłychnagłych przedprzed burząburzą ciszcisz cho­ciażcho­ciaż błys­ka­wicebłys­ka­wice ce­kina­mice­kina­mi mieniąmienią bez­gwiez­dnebez­gwiez­dne ogromyogromy więcwięc gdygdy zam­knęzam­knę oczyoczy wy­palo­newy­palo­ne żaremżarem łezłez niechniech mi sięmi się ser­ceser­ce przełamieprzełamie ii ciałociało zas­tygniezas­tygnie jak woskjak wosk bo siębo się wówczaswówczas stanęstanę wid­memwid­mem po­dob­nympo­dob­nym do mgłydo mgły ii duchemduchem któryktóry we mniewe mnie żył mod­litwę niosę boguniosę bogu jakbogu jak żeb­rakjak żeb­rak łaskżeb­rak łask bymłask bym smut­nybym smut­ny stądsmut­ny stąd nie odchodziłstąd nie odchodził bonie odchodził bo coś siębo coś się we mniecoś się we mnie skarżywe mnie skarży gdyskarży gdy złogdy zło zwyciężazło zwycięża krwiązwycięża krwią chrys­tu­sakrwią chrys­tu­sa pi­janepi­jane a nieboa niebo jest pełneniebo jest pełne roz­paczyjest pełne roz­paczy nagłychroz­paczy nagłych przednagłych przed burząprzed burzą ciszburzą cisz cho­ciażcisz cho­ciaż błys­ka­wicecho­ciaż błys­ka­wice ce­kina­mibłys­ka­wice ce­kina­mi mieniące­kina­mi mienią bez­gwiez­dnemienią bez­gwiez­dne ogromybez­gwiez­dne ogromy więcogromy więc gdywięc gdy zam­knęgdy zam­knę oczyzam­knę oczy wy­palo­neoczy wy­palo­ne żaremwy­palo­ne żarem łezżarem łez niechłez niech mi sięniech mi się ser­cemi się ser­ce przełamieser­ce przełamie iprzełamie i ciałoi ciało zas­tygnieciało zas­tygnie jak woskzas­tygnie jak wosk bo sięjak wosk bo się wówczasbo się wówczas stanęwówczas stanę wid­memstanę wid­mem po­dob­nymwid­mem po­dob­nym do mgłypo­dob­nym do mgły ido mgły i duchemi duchem któryduchem który we mniektóry we mnie żył 

Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;)  -Intryga
bo gdy-zam­knę-oczy-nic-nie roz­proszy-mnie- 
Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree
mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam