Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana.


mod­litwa-wyt­rwała-po­kor­na-i gorąca-bez-wątpienia-osiąga-niebo-z które­go-nig­dy-nie powró-niewysłuchana
św. bernard z clairvauxmod­litwawyt­rwałapo­kor­nai gorącabezwątpieniaosiąganieboz które­gonig­dynie powróciniewysłuchanamod­litwa wyt­rwałapo­kor­na i gorącai gorąca bezbez wątpieniawątpienia osiągaosiąga nieboz które­go nig­dynig­dy nie powrócinie powróci niewysłuchanapo­kor­na i gorąca bezi gorąca bez wątpieniabez wątpienia osiągawątpienia osiąga nieboz które­go nig­dy nie powrócinig­dy nie powróci niewysłuchanapo­kor­na i gorąca bez wątpieniai gorąca bez wątpienia osiągabez wątpienia osiąga nieboz które­go nig­dy nie powróci niewysłuchanapo­kor­na i gorąca bez wątpienia osiągai gorąca bez wątpienia osiąga niebo

Mod­litwa to broń słabych, głodujących, bez­silnych, za­gubionych i wątpiących.Am­bicja dąży do ce­lu, które­go nig­dy nie osiąga.Pra­ca wyt­rwała zwy­cięża wszystko.mówi się ty­le o to­leran­cji,a mało kto zda­je so­bie sprawę ze to­leran­cja z łaci­ny to zno­sić nie ak­cepto­wać wszys­tko .upa­dek war­tości pat­riotyz­mu ,war­tości na­rodo­wych i naszej re­ligi jaką jest bez wątpienia chrześci­jaństwo źle nam wróży,a bez wątpienia idea Mul­ti kul­tu­ral­na pot­wier­dza ta re­gułę zderze­nia kul­tur nig­dy nie wróżyło nic dobrego Mod­litwa jest sios­trą ptaków...Mod­litwa jest prze­de wszys­tkim miłością.