Modlimy się bo inni się nie modlą, wierzymy bo inni nie wierzą ,umieramy za tych co nie chcą umierać, kochamy bo innym serce wychłodło.


modlimy-ę-bo-inni-ę-nie-modlą-wierzymy-bo-inni-nie-wierzą-umieramy-za-tych-co-nie-chcą-umierać-kochamy-bo-innym-serce-wychłodło
jan twardowskimodlimysięboinniniemodląwierzymywierząumieramyzatychcochcąumieraćkochamyinnymsercewychłodłomodlimy sięsię bobo inniinni sięsię nienie modląwierzymy bobo inniinni nienie wierząumieramy zaza tychtych coco nienie chcąchcą umieraćkochamy bobo innyminnym serceserce wychłodłomodlimy się bosię bo innibo inni sięinni się niesię nie modląwierzymy bo innibo inni nieinni nie wierząumieramy za tychza tych cotych co nieco nie chcąnie chcą umieraćkochamy bo innymbo innym serceinnym serce wychłodłomodlimy się bo innisię bo inni siębo inni się nieinni się nie modląwierzymy bo inni niebo inni nie wierząumieramy za tych coza tych co nietych co nie chcąco nie chcą umieraćkochamy bo innym sercebo innym serce wychłodłomodlimy się bo inni sięsię bo inni się niebo inni się nie modląwierzymy bo inni nie wierząumieramy za tych co nieza tych co nie chcątych co nie chcą umieraćkochamy bo innym serce wychłodło

Kontroluj siebie i pozwól innym robić to, co chcą - nie oznacza to, że jesteś słaby. Kontroluj swoje serce i przestrzegaj zasad życia - nie oznacza to, że inni są silniejsi.Kłamca nie wierzy innym. Inni nie wierzą kłamcy.Muszą istnieć również tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale.Muszą is­tnieć również ta­cy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale.Przychodząc na świat płaczemy. Inni się śmieją. Umierając śmiejmy się, niech płaczą inni.Ludzie sądzą, że zrobili dość nie zabijając nikogo. W rzeczywistości żaden człowiek nie może umierać w spokoju jeśli nie zrobił wszystkiego co trzeba, aby inni żyli.