Modlitwa jest pryjacielskim spotkanie Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha. Nie polega ona na wielkim myśleniu, lec na wielkiej miłości.


modlitwa-jest-pryjacielskim-spotkanie-bogiem-o-którym-wiem-że-mnie-kocha-nie-polega-ona-na-wielkim-myśleniu-lec-na-wielkiej-miłoś
teresa z avila Śwmodlitwajestpryjacielskimspotkaniebogiemktórymwiemżemniekochaniepolegaonanawielkimmyśleniulecwielkiejmiłościmodlitwa jestjest pryjacielskimpryjacielskim spotkaniespotkanie bogiemo którymktórym wiemże mniemnie kochanie polegapolega onaona nana wielkimwielkim myśleniulec nana wielkiejwielkiej miłościmodlitwa jest pryjacielskimjest pryjacielskim spotkaniepryjacielskim spotkanie bogiemo którym wiemże mnie kochanie polega onapolega ona naona na wielkimna wielkim myśleniulec na wielkiejna wielkiej miłościmodlitwa jest pryjacielskim spotkaniejest pryjacielskim spotkanie bogiemnie polega ona napolega ona na wielkimona na wielkim myśleniulec na wielkiej miłościmodlitwa jest pryjacielskim spotkanie bogiemnie polega ona na wielkimpolega ona na wielkim myśleniu

Nie mam zaufania do wyobraźni wyzwolonej, nie wiem na czym ona polega. Dla mnie wyostrzona świadomość jest bardziej pociągająca od podświadomości.Miłość nie wybiera i przychodzi znienacka, jest częścią przeznaczenia to jest prawdą i basta! Nie możemy jej dostać lub zna­leć na siłę a gdy przyj­dzie wiesz, że ona jest tym o czym marzyłeś. Ja cze­kałem na Ciebie lat trzydzieści aż cztery. Czas po­kazał, że twa miłość jest praw­dzi­wa i szczera. Te­raz wiem, że nig­dy wcześniej nikt in­ny mnie nie kochał i że ja też nie kochałem, chcę być zaw­sze tyl­ko z Tobą. * Dla Joasi * Ciągle szu­kam, ciągle błądzę, lecz ku praw­dzie co­raz bliżej. Czas mam, więc na pew­no zdążę. Gdy się do­wiem to napiszę. Bóg dał ro­zum mi otwarty abym mogła się dowiedzieć ja­ki sens ma mo­je życie, po co jes­tem na tym świecie. Było ze mną już niedobrze, wręcz kry­tycznie, blis­ko śmierci. Wierzę, że nie bez powodu pos­ta­nowił mnie oszczędzić. Wiem na­razie, że świat płaski i że Bo­giem nie Jehowa, lecz is­tnieje, wiem na pew­no ... Ona mnie na prawdę kocha! Tyle wiem, że modlitwa buduje most z aksamitu, po którym idziemy podlatując jak na trampolinie nad krajobrazy koloru dojrzałego złota, przemienione magicznym zatrzymaniem słońca.Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.Od­na­załam swo­jego anioła... To ona, oso­ba która jest przy mnie. Przy­jaciel, który mnie kocha. An­nM :*