Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.


modlitwa-wyprasza-łę-dla-postu-a-post-łaskę-modlitwy-post-wzmaga-modlitwę-a-modlitwa-wzmacnia-post-i-niesie-go-przed-boga
bernard Śwmodlitwawypraszasiłędlapostupostłaskęmodlitwypostwzmagamodlitwęmodlitwawzmacnianiesiegoprzedbogamodlitwa wypraszawyprasza siłęsiłę dladla postupost łaskęłaskę modlitwypost wzmagawzmaga modlitwęmodlitwa wzmacniawzmacnia postpost ii niesieniesie gogo przedprzed bogamodlitwa wyprasza siłęwyprasza siłę dlasiłę dla postua post łaskępost łaskę modlitwypost wzmaga modlitwęa modlitwa wzmacniamodlitwa wzmacnia postwzmacnia post ipost i niesiei niesie goniesie go przedgo przed bogamodlitwa wyprasza siłę dlawyprasza siłę dla postua post łaskę modlitwya modlitwa wzmacnia postmodlitwa wzmacnia post iwzmacnia post i niesiepost i niesie goi niesie go przedniesie go przed bogamodlitwa wyprasza siłę dla postua modlitwa wzmacnia post imodlitwa wzmacnia post i niesiewzmacnia post i niesie gopost i niesie go przedi niesie go przed boga

Post ciała oczyszcza ducha.Post mortem est nulla voluptas - po śmierci nie ma już przyjemności.Elektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość seksualna i post.Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.Jedyną szczerą rozmową jest modlitwa. Od każdej modlitwy powstaje się lepszym.Smutek od ludzi pochodzący, szaleje po świecie, smutek, który od Boga pochodzi, wraca do Boga modlitwą pięknych czynów.