Mog­li­byśmy być szczęśli­wi gdy­byśmy tyl­ko chcieli, gdy­by za­miast użalać się że pa­da wyjść na spa­cer w deszczu, pa­miętasz? nie było dla nas żad­nych gra­nic, świat był piękny, wszys­tko ta­kie pros­te. Cie­szy­liśmy się z każdej spędzo­nej ra­zem chwi­li... A dziś? Dziś nic nie ro­bimy spon­ta­nicznie, jes­teśmy więźniami włas­nych ograniczeń.


mog­li­byśmy-być-szczęśli­wi-gdy­byśmy-tyl­ko-chcieli-gdy­by-za­miast-użalać ę-że pa­da-wyjść-na spa­cer-w deszczu
agnimmog­li­byśmybyćszczęśli­wigdy­byśmytyl­kochcieligdy­byza­miastużalać sięże pa­dawyjśćna spa­cerw deszczupa­miętasznie byłodlanasżad­nychgra­nicświatbyłpięknywszys­tkota­kiepros­tecie­szy­liśmy sięz każdejspędzo­nejra­zemchwi­lia dziśdziśnicnie ro­bimyspon­ta­niczniejes­teśmywięźniamiwłas­nychograniczeńmog­li­byśmy byćbyć szczęśli­wiszczęśli­wi gdy­byśmygdy­byśmy tyl­kotyl­ko chcieligdy­by za­miastza­miast użalać sięużalać się że pa­daże pa­da wyjśćwyjść na spa­cerna spa­cer w deszczunie było dladla nasnas żad­nychżad­nych gra­nicświat byłbył pięknywszys­tko ta­kieta­kie pros­tecie­szy­liśmy się z każdejz każdej spędzo­nejspędzo­nej ra­zemra­zem chwi­lichwi­li a dziśdziś nicnic nie ro­bimynie ro­bimy spon­ta­niczniejes­teśmy więźniamiwięźniami włas­nychwłas­nych ograniczeńmog­li­byśmy być szczęśli­wibyć szczęśli­wi gdy­byśmyszczęśli­wi gdy­byśmy tyl­kogdy­byśmy tyl­ko chcieligdy­by za­miast użalać sięza­miast użalać się że pa­daużalać się że pa­da wyjśćże pa­da wyjść na spa­cerwyjść na spa­cer w deszczunie było dla nasdla nas żad­nychnas żad­nych gra­nicświat był pięknywszys­tko ta­kie pros­tecie­szy­liśmy się z każdej spędzo­nejz każdej spędzo­nej ra­zemspędzo­nej ra­zem chwi­lira­zem chwi­li a dziśdziś nic nie ro­bimynic nie ro­bimy spon­ta­niczniejes­teśmy więźniami włas­nychwięźniami włas­nych ograniczeń

Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie. -Thomas Alva Edison
gdy­byśmy-ro­bili-wszys­tkie-rzeczy-które-jes­teśmy-w sta­nie-zro­bić-wpra­wili­byśmy ę-w og­romne-zdumienie
Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak. -Jostein Gaarder
gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy