Mogą istnieć nawet takie stany, w których dusza męska kobietą wprost pogardza, a zwierzę ludzkie tęskni do niej.


mogą-istnieć-nawet-takie-stany-w-których-dusza-męska-kobietą-wprost-pogardza-a-zwierzę-ludzkie-tęskni-do-niej
henryk sienkiewiczmogąistniećnawettakiestanyktórychduszamęskakobietąwprostpogardzazwierzęludzkietęsknidoniejmogą istniećistnieć nawetnawet takietakie stanyw którychktórych duszadusza męskamęska kobietąkobietą wprostwprost pogardzazwierzę ludzkieludzkie tęsknitęskni dodo niejmogą istnieć nawetistnieć nawet takienawet takie stanyw których duszaktórych dusza męskadusza męska kobietąmęska kobietą wprostkobietą wprost pogardzaa zwierzę ludzkiezwierzę ludzkie tęskniludzkie tęskni dotęskni do niejmogą istnieć nawet takieistnieć nawet takie stanyw których dusza męskaktórych dusza męska kobietądusza męska kobietą wprostmęska kobietą wprost pogardzaa zwierzę ludzkie tęsknizwierzę ludzkie tęskni doludzkie tęskni do niejmogą istnieć nawet takie stanyw których dusza męska kobietąktórych dusza męska kobietą wprostdusza męska kobietą wprost pogardzaa zwierzę ludzkie tęskni dozwierzę ludzkie tęskni do niej

Kompromisy mogą zawierać tylko ci, których dusza nie zna, co to kompromis. Każde warunki mogą przyjąć jedynie ci, co są niezależni od jakichkolwiek warunków. -Maria Dąbrowska
kompromisy-mogą-zawierać-tylko-których-dusza-nie-zna-co-to-kompromis-każde-warunki-mogą-przyjąć-jedynie-co-są-niezależ-od-jakichkolwiek
Są kraje, w których człowiek nie jest wart nic; są nawet takie, w których wart jest mniej niż nic. -Montesquieu
są-kraje-w-których-człowiek-nie-jest-wart-nic-są-nawet-takie-w-których-wart-jest-mniej-ż-nic
Dusza ludzka ma dwa tylko stany: jest polem walki lub pobojowiskiem. -Eliza Orzeszkowa
dusza-ludzka-dwa-tylko-stany-jest-polem-walki-lub-pobojowiskiem
Dusza ludzka zna dwa tylko stany; jest polem walki lub pobojowiskiem. -Eliza Orzeszkowa
dusza-ludzka-zna-dwa-tylko-stany-jest-polem-walki-lub-pobojowiskiem
Kobieta piękna warta jest zawsze tyle złota, ile waży, ale kobieta, która przy tym kocha, nie ma wprost ceny. -Henryk Sienkiewicz
kobieta-piękna-warta-jest-zawsze-tyle-złota-ile-waży-ale-kobieta-która-przy-tym-kocha-nie-wprost-ceny