Mogę wyraźnie potwierdzić, że w dzisiejszych czasach kluczem do serca mężczyzny nie jest uroda, kuchnia, seks czy dobry charakter, tylko umiejętność sprawienia wrażenia, że nie jesteś nim zainteresowana.


mogę-wyraźnie-potwierdzić-że-w-dzisiejszych-czasach-kluczem-do-serca-mężczyzny-nie-jest-uroda-kuchnia-seks-czy-dobry-charakter-tylko
helen fieldingmogęwyraźniepotwierdzićżedzisiejszychczasachkluczemdosercamężczyznyniejesturodakuchniaseksczydobrycharaktertylkoumiejętnośćsprawieniawrażeniajesteśnimzainteresowanamogę wyraźniewyraźnie potwierdzićw dzisiejszychdzisiejszych czasachczasach kluczemkluczem dodo sercaserca mężczyznymężczyzny nienie jestjest urodaseks czyczy dobrydobry charaktertylko umiejętnośćumiejętność sprawieniasprawienia wrażeniaże nienie jesteśjesteś nimnim zainteresowanamogę wyraźnie potwierdzićże w dzisiejszychw dzisiejszych czasachdzisiejszych czasach kluczemczasach kluczem dokluczem do sercado serca mężczyznyserca mężczyzny niemężczyzny nie jestnie jest urodaseks czy dobryczy dobry charaktertylko umiejętność sprawieniaumiejętność sprawienia wrażeniaże nie jesteśnie jesteś nimjesteś nim zainteresowana

Uroda nie stanowi o niczym, gdy nie jest urodą serca.W dzisiejszych czasach poranna utopia staje się rzeczywistością popołudnia.Prawdziwy problem życiowy w dzisiejszych czasach: mieć dość czasu na myślenie.W dzisiejszych czasach zapłata za grzechy zależy od tego, jaką umowę podpiszesz z diabłem.Źle jest mieć zbyt dobry charakter.Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: