Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze? Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami- Te­mu życie prze­cieka między wierszami...


moi-kocha­-a kto-po pierwsze-lu­bi-czy­ć-bar­dzo-długie-wiersze-bo-ten-kto-te wier­sze-czy­-pasjami-te­mu-życie-prze­cieka-między
niuszamoikocha­nia ktopo pierwszelu­biczy­taćbar­dzodługiewierszebotenktote wier­szeczy­tapasjamite­mużycieprze­ciekamiędzywierszamimoi kocha­nia kto po pierwszepo pierwsze lu­bilu­bi czy­taćczy­tać bar­dzobar­dzo długiedługie wierszebo tenkto te wier­szete wier­sze czy­taczy­ta pasjamite­mu życieżycie prze­ciekaprze­cieka międzymiędzy wierszamia kto po pierwsze lu­bipo pierwsze lu­bi czy­taćlu­bi czy­tać bar­dzoczy­tać bar­dzo długiebar­dzo długie wierszekto te wier­sze czy­tate wier­sze czy­ta pasjamite­mu życie prze­ciekażycie prze­cieka międzyprze­cieka między wierszami

Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je Ko­biety jak wier­sze trze­ba czy­tać między wersami... 10.02.13 Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.To nie ta­kie pros­te cho­wać Ten cały zamęt w środ­ku. Siedzę zam­knieta w swo­jej głowie pa­miętając wszys­tko to co po­wie­dzialeś ta cisza to to, co mnie za­bija w chwi­li gdy pot­rze­buje tak bar­dzo Twe­go głosu... roz­pa­dam się, ale mam py­tanie Czy to zbrod­nia, czy ja prze­sadzam? Czy jes­tem skałą, różą, pięścią? Czy od­dechem na końcu pocałunku?