Moim domem było i jest moje dzieło. Obraz, spektakl, teatr, scena.


moim-domem-było-i-jest-moje-dzieło-obraz-spektakl-teatr-scena
tadeusz kantormoimdomembyłojestmojedziełoobrazspektaklteatrscenamoim domemdomem byłobyło ii jestjest mojemoje dziełomoim domem byłodomem było ibyło i jesti jest mojejest moje dziełomoim domem było idomem było i jestbyło i jest mojei jest moje dziełomoim domem było i jestdomem było i jest mojebyło i jest moje dzieło

W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja.Ateistą jes­tem z po­wodów mo­ral­nych. Uważam, że twórcę roz­pozna­jemy pop­rzez je­go dzieło. W moim od­czu­ciu świat jest skon­struowa­ny tak fa­tal­nie, że wolę wie­rzyć, iż nikt go nie stworzył! Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno.Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury.Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury.W okresie Odrodzenia obraz zbliżony był do widowiska teatralnego, był mistrz, który posiadał talent i wykorzystywał go, a dziś nie ma mistrzów, obraz odsłania człowieka i jego przeżycia wewnętrzne.