Moim naj­lep­szym przy­jacielem była śmierć... Dopóki jej nie zabiłem.


moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-śmierć-dopóki jej-nie zabiłem
karaczan19moimnaj­lep­szymprzy­jacielembyłaśmierćdopóki jejnie zabiłemmoim naj­lep­szymnaj­lep­szym przy­jacielemprzy­jacielem byłabyła śmierćśmierć dopóki jejdopóki jej nie zabiłemmoim naj­lep­szym przy­jacielemnaj­lep­szym przy­jacielem byłaprzy­jacielem była śmierćbyła śmierć dopóki jejśmierć dopóki jej nie zabiłemmoim naj­lep­szym przy­jacielem byłanaj­lep­szym przy­jacielem była śmierćprzy­jacielem była śmierć dopóki jejbyła śmierć dopóki jej nie zabiłemmoim naj­lep­szym przy­jacielem była śmierćnaj­lep­szym przy­jacielem była śmierć dopóki jejprzy­jacielem była śmierć dopóki jej nie zabiłem

Moim naj­lep­szym przy­jacielem była, jest i będzie mo­ja ma­ma... ~ Mrs Vercetti Mu­zyka naj­lep­szym przy­jacielem człowieka. Wsłuchując się w słowa i rytm, który nas po­zytyw­nie po­budza .Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość.Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia.Jeśli jes­teś moim przy­jacielem to dlacze­go mnie okłamu­jesz ?