Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.


moim-praw­dzi­wym-obo­wiązkiem-jest oca­lić-włas­ne-marzenia
arthur schopenhauermoimpraw­dzi­wymobo­wiązkiemjest oca­lićwłas­nemarzeniamoim praw­dzi­wympraw­dzi­wym obo­wiązkiemobo­wiązkiem jest oca­lićjest oca­lić włas­newłas­ne marzeniamoim praw­dzi­wym obo­wiązkiempraw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lićobo­wiązkiem jest oca­lić włas­nejest oca­lić włas­ne marzeniamoim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lićpraw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­neobo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzeniamoim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­nepraw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia

Nig­dy nie wierz, że miłość może cię oca­lić. Bar­dziej jest praw­do­podob­ne, że cię uwięzi.Otaczają nas życia. Małe i większe. Kiedy jed­no życie się zachwieje, obo­wiązkiem dru­giego jest je pod­trzy­mać i nie poz­wo­lić zgasnąć. Inaczej życie przes­ta­je być życiem, a zaczy­na być je­dy­nie ma­jacze­niem po­między ty­siącem mgieł.Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.Pier­wszym obo­wiązkiem ar­tysty jest opa­nowa­nie rzemiosła.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Je­dynym praw­dzi­wym do­celo­wym pun­ktem przez­nacze­nia jest śmierć, a nasze życie to poszu­kiwa­nie naj­bar­dziej okrężnych i przy­jem­nych dróg do niej...