Moim ulu­bionym auto­rem na cy­tatach jest Sier­joża ja­kiś hm........ wpadł na po­mysł żeby ocenzu­rować je­go wier­sze na Cy­tatach bo za­wierają wul­ga­ryz­my - py­tam czy Wit­ka­cego też byście ocenzu­rowa­li? To wiel­kie ŚWIŃSTWO I MAK­SY­MAL­NE CHAM­STWO ta­kie COŚ zro­bić .Zas­tanówcie się co robicie.


moim-ulu­bionym-auto­rem-na cy­tatach-jest sier­joża-ja­kiś-hm-wpadł na po­mysł-żeby-ocenzu­rować-­go-wier­sze
drapakmoimulu­bionymauto­remna cy­tatachjest sier­jożaja­kiśhmwpadł na po­mysłżebyocenzu­rowaćje­gowier­szena cy­tatachbo za­wierająwul­ga­ryz­my py­tamczywit­ka­cegoteżbyścieocenzu­rowa­lito wiel­kieŚwiŃstwoi mak­sy­mal­necham­stwota­kiecoŚzro­bićzas­tanówcie sięco robiciemoim ulu­bionymulu­bionym auto­remauto­rem na cy­tatachna cy­tatach jest sier­jożajest sier­joża ja­kiśja­kiś hmwpadł na po­mysł żebyżeby ocenzu­rowaćocenzu­rować je­goje­go wier­szewier­sze na cy­tatachna cy­tatach bo za­wierająbo za­wierają wul­ga­ryz­my py­tam czyczy wit­ka­cegowit­ka­cego teżteż byściebyście ocenzu­rowa­lito wiel­kie ŚwiŃstwoŚwiŃstwo i mak­sy­mal­nei mak­sy­mal­ne cham­stwocham­stwo ta­kieta­kie coŚcoŚ zro­bićzas­tanówcie się co robiciemoim ulu­bionym auto­remulu­bionym auto­rem na cy­tatachauto­rem na cy­tatach jest sier­jożana cy­tatach jest sier­joża ja­kiśjest sier­joża ja­kiś hmwpadł na po­mysł żeby ocenzu­rowaćżeby ocenzu­rować je­goocenzu­rować je­go wier­szeje­go wier­sze na cy­tatachwier­sze na cy­tatach bo za­wierająna cy­tatach bo za­wierają wul­ga­ryz­my py­tam czy wit­ka­cegoczy wit­ka­cego teżwit­ka­cego też byścieteż byście ocenzu­rowa­lito wiel­kie ŚwiŃstwo i mak­sy­mal­neŚwiŃstwo i mak­sy­mal­ne cham­stwoi mak­sy­mal­ne cham­stwo ta­kiecham­stwo ta­kie coŚta­kie coŚ zro­bić

Zauważyłem, że os­tatni­mi cza­sy ad­min os­tro wziął się za uk­ry­wanie tek­stów niez­godnych z re­gula­minem. Zas­ta­nawia mnie jed­nak czy zes­taw li­ter sta­nowiący wul­ga­ryzm po­zos­ta­je wul­ga­ryz­mem gdy pop­rzes­ta­wiamy li­tery... czy jak ko­muś na­piszę np. 'twój wier­sz jest jucho­wy i do­lony­pier­po' al­bo 'co to wuk­ra ma być' ... czy mo­ja opi­nia też zos­ta­nie ukryta? Czy­tam historię I widzę, coś zrobił Przez ty­siącle­cia, Człowiecze! Za­bijałeś, mordowałeś I wciąż przemyśliwasz, Jak­by to ro­bić lepiej. Zas­ta­nawiam się, czyś godzien, Aby cię pi­sać przez wiel­kie C.Uśmiech to cza­sami ocenzu­rowa­ny rechot.Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste.Myślę, że jak zro­bisz coś, co okaże się całkiem niezłe, to po­winieneś zro­bić coś in­ne­go, równie wiel­kiego, za­miast roz­wodzić się nad tym zbyt długo. Po pros­tu zas­tanów się, co dalej.Za każdym ra­zem, gdy czy­tałem coś o fo­tog­ra­fii, myślałem o ja­kimś ulu­bionym zdjęciu i dop­ro­wadzało mnie to do pasji.