Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.


moim-zda­niem-życie-spra­wia-pa­nu-ty­-prob­lemów-po­nieważ-wie­rzy-pan-że są dob­rzy-ludzie-i źli-ludzie-my­li ę-pan
p » terry pratchett » straż! straż!moimzda­niemżyciespra­wiapa­nuty­leprob­lemówpo­nieważwie­rzypanże są dob­rzyludziei źliludziemy­li sięoczy­wiścieis­tnieją tyl­koi wyłącznieźliludziealeniektórzystojąpo prze­ciw­nychstronachmoim zda­niemzda­niem życieżycie spra­wiaspra­wia pa­nupa­nu ty­lety­le prob­lemówpo­nieważ wie­rzywie­rzy panże są dob­rzy ludzieludzie i źlii źli ludziemy­li się panis­tnieją tyl­ko i wyłączniei wyłącznie źliźli ludzieale niektórzyniektórzy stojąstoją po prze­ciw­nychpo prze­ciw­nych stronachmoim zda­niem życiezda­niem życie spra­wiażycie spra­wia pa­nuspra­wia pa­nu ty­lepa­nu ty­le prob­lemówpo­nieważ wie­rzy panże są dob­rzy ludzie i źliludzie i źli ludzieis­tnieją tyl­ko i wyłącznie źlii wyłącznie źli ludzieale niektórzy stojąniektórzy stoją po prze­ciw­nychstoją po prze­ciw­nych stronach

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Ludzie nig­dy nie są tak dob­rzy ani tak źli jak ich opinie. -Cyceron
ludzie-nig­dy-nie są tak-dob­rzy-ani-tak-źli-jak ich-opinie
Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge
dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje