Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze.


moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić
tom clancymoimzda­niemseksto jed­naz naj­piękniej­szychnaj­bar­dziejna­tural­nychnajzdrow­szychrzeczyja­kiemożnaku­pićza pieniądzemoim zda­niemzda­niem seksseks to jed­nato jed­na z naj­piękniej­szychnaj­bar­dziej na­tural­nychnajzdrow­szych rzeczyja­kie możnamożna ku­pićku­pić za pieniądzemoim zda­niem sekszda­niem seks to jed­naseks to jed­na z naj­piękniej­szychja­kie można ku­pićmożna ku­pić za pieniądzemoim zda­niem seks to jed­nazda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szychja­kie można ku­pić za pieniądzemoim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych

Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem...Bu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze.Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych.Zda­je się, że chy­ba jed­nym z naj­gor­szych świństw spo­między tzw. Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.