Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ...


moimi-naj­lep­szy­mi-przy­jaciółmi-są ludzie-przy-których-czuję-że wzras­tam-zwykła roz­mo­wa-z ­mi-wy­doby­wa-ze mnie
paulo86moiminaj­lep­szy­miprzy­jaciółmisą ludzieprzyktórychczujęże wzras­tamzwykła roz­mo­waz ni­miwy­doby­waze mnieto co naj­lep­sze in­spi­racjęwiaręwe włas­nemożli­wościorazod­wagędo swo­bod­ne­gowy­rażaniasiebieta­kimiludźmimogęro­bićwszys­tkobo wiemże przynichbędęczuł sięszczęśli­wymoimi naj­lep­szy­minaj­lep­szy­mi przy­jaciółmiprzy­jaciółmi są ludzieprzy którychktórych czujęczuję że wzras­tamzwykła roz­mo­wa z ni­miz ni­mi wy­doby­wawy­doby­wa ze mnieze mnie to co naj­lep­szewiarę we włas­newe włas­ne możli­wościoraz od­wagęod­wagę do swo­bod­ne­godo swo­bod­ne­go wy­rażaniawy­rażania siebiez ta­kimita­kimi ludźmiludźmi mogęmogę ro­bićro­bić wszys­tkoże przy nichnich będębędę czuł sięczuł się szczęśli­wyszczęśli­wymoimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółminaj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzieprzy których czujęktórych czuję że wzras­tamzwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­waz ni­mi wy­doby­wa ze mniewy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­szewiarę we włas­ne możli­wościwe włas­ne możli­wości orazmożli­wości oraz od­wagęoraz od­wagę do swo­bod­ne­good­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażaniado swo­bod­ne­go wy­rażania siebiez ta­kimi ludźmita­kimi ludźmi mogęludźmi mogę ro­bićmogę ro­bić wszys­tkoże przy nich będęnich będę czuł siębędę czuł się szczęśli­wyczuł się szczęśli­wy

praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Jeżeli nie będę naj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nie, to wszędzie tam gdzie pójde odeślą mnie z powrotem.Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia.Ciężko uwie­rzyć, że naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem.Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne.Po­zory często mylą, łat­wo zmy­lić drogę, a naj­lep­szy przy­jaciel sta­je się naj­większym wrogiem.