moje czer­wo­ne oczy niebies­kie usta ut­kwione w Tobie na Tobie po­zos­ta­wiają ślady po sobie brzyd­ko krzyczące pięknie milczące tłumy garstek ludzi patrzą na nasz rytuał miłosny 


moje-czer­wo­ne-oczy-niebies­kie-usta-ut­kwione-w-tobie-na-tobie-po­zos­­wiają-ślady-po-sobie-brzyd­ko-krzyczą-pięknie-milczą-tłumy
angel des penseursmojeczer­wo­neoczyniebies­kieustaut­kwionetobienapo­zos­ta­wiająśladyposobiebrzyd­kokrzyczącepiękniemilczącetłumygarstekludzipatrząnaszrytuałmiłosny moje czer­wo­neczer­wo­ne oczyoczy niebies­kieniebies­kie ustausta ut­kwioneut­kwione ww tobietobie nana tobietobie po­zos­ta­wiająpo­zos­ta­wiają śladyślady popo sobiesobie brzyd­kobrzyd­ko krzyczącekrzyczące piękniepięknie milczącemilczące tłumytłumy garstekgarstek ludziludzi patrząpatrzą nana nasznasz rytuałrytuał miłosny moje czer­wo­ne oczyczer­wo­ne oczy niebies­kieoczy niebies­kie ustaniebies­kie usta ut­kwioneusta ut­kwione wut­kwione w tobiew tobie natobie na tobiena tobie po­zos­ta­wiajątobie po­zos­ta­wiają śladypo­zos­ta­wiają ślady poślady po sobiepo sobie brzyd­kosobie brzyd­ko krzyczącebrzyd­ko krzyczące piękniekrzyczące pięknie milczącepięknie milczące tłumymilczące tłumy garstektłumy garstek ludzigarstek ludzi patrząludzi patrzą napatrzą na naszna nasz rytuałnasz rytuał miłosny 

Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było!Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki.marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie Jeżeli uważasz, że cały świat jest zły, przypomnij, że zawiera on w sobie także ludzi podobnych tobie.Miłości! w tobie jednej odpocznienie i moc, i bytu oś; w tobie sumienie.