Moje obrazy są namalowane dobrze. Bez pośpiechu, z cierpliwością. Myślę, że zainteresują parę osób.


moje-obrazy-są-namalowane-dobrze-bez-pośpiechu-z-cierpliwośą-myślę-że-zainteresują-ę-osób
frida kahlomojeobrazynamalowanedobrzebezpośpiechucierpliwościąmyślężezainteresująparęosóbmoje obrazyobrazy sąsą namalowanenamalowane dobrzebez pośpiechuz cierpliwościąże zainteresujązainteresują paręparę osóbmoje obrazy sąobrazy są namalowanesą namalowane dobrzeże zainteresują paręzainteresują parę osóbmoje obrazy są namalowaneobrazy są namalowane dobrzeże zainteresują parę osóbmoje obrazy są namalowane dobrze

Mama. Prawda jest taka, że przy całej mojej miłości nie mogłem żyć z tą cierpliwością ślepą, bez słów, bez projektów. Nie mogłem żyć jej nieświadomym życiem. I przebiegłem świat, budowałem, tworzyłem, spalałem istnienia. Moje dni były wypełnione po brzegi - ale nic nie wypełniło mi serca, jak.Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie Zbiera pieniądze i od­puszcza grzechy Oni mu więc płacą i już są bez winy Chla­pie wodą z kra­nu kościel­ne obrazy mor­derca ich do­tyka i już jest bez skazy Bo kul­tu­ra Kościoła to być niekulturalnym Spa­lić wszys­tko praw­dzi­we – to je­go kultura Studia powinniśmy traktować jako coś w rodzaju spaceru przez pola i lasy, iść bez pośpiechu, chłonąc całym sercem wrażenia. Wielu uczonych zapomina, iż radość, którą czerpiemy z arcydzieł literatury, zależy więcej od głębi naszego wyczucia niż zrozumienia.Więcej osiągniemy cierpliwością niż siłą.