Moje serce obawia się cierpień - Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie, I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i Wiecznością.


moje-serce-obawia-ę-cierpień-powiedz-mu-że-strach-przed-cierpieniem-jest-straszniejszy-ż-samo-cierpienie-i-że-żadne-serce-nie-cierpiało-nigdy
paulo coelhomojeserceobawiasięcierpieńpowiedzmużestrachprzedcierpieniemjeststraszniejszyniżsamocierpienieżadneniecierpiałonigdygdysięgałoposwojemarzeniabokażdachwilaposzukiwańchwiląspotkaniabogiemwiecznościąmoje serceserce obawiaobawia sięsię cierpieńcierpieńpowiedzpowiedz muże strachstrach przedprzed cierpieniemcierpieniem jestjest straszniejszystraszniejszy niżniż samosamo cierpienieże żadneżadne serceserce nienie cierpiałocierpiało nigdygdy sięgałosięgało popo swojeswoje marzeniabo każdakażda chwilachwila poszukiwańposzukiwań jestjest chwiląchwilą spotkaniaspotkania zz bogiembogiem ii wiecznościąmoje serce obawiaserce obawia sięobawia się cierpieńsię cierpieńpowiedz muże strach przedstrach przed cierpieniemprzed cierpieniem jestcierpieniem jest straszniejszyjest straszniejszy niżstraszniejszy niż samoniż samo cierpieniei że żadneże żadne serceżadne serce nieserce nie cierpiałonie cierpiało nigdygdy sięgało posięgało po swojepo swoje marzeniabo każda chwilakażda chwila poszukiwańchwila poszukiwań jestposzukiwań jest chwiląjest chwilą spotkaniachwilą spotkania zspotkania z bogiemz bogiem ibogiem i wiecznością

Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy. -Aldona Różanek
każda-przeżyta-chwila-swoje-znaczenie-bo-bez-niej-nie-bylibyśmy-tym-czym-jesteśmy
Najszlachetniejsze serce jest to właśnie, które prędzej da się skaleczyć niż samo zadraśnie. -Jan Stożek
najszlachetniejsze-serce-jest-to-właśnie-które-prędzej-da-ę-skaleczyć-ż-samo-zadraśnie