Mok­ry zim­ny nos Bez­gra­niczne oddanie Mój przy­jaciel pies Z okaz­ji Dnia Psa :) 


mok­ry-zim­ny-nos-bez­gra­niczne-oddanie-mój-przy­jaciel-pies-z-okaz­ji-dnia-psa- 
miramijamok­ryzim­nynosbez­gra­niczneoddaniemójprzy­jacielpiesokaz­jidniapsa mok­ry zim­nyzim­ny nosnos bez­gra­nicznebez­gra­niczne oddanieoddanie mójmój przy­jacielprzy­jaciel piespies zz okaz­jiokaz­ji dniadnia psamok­ry zim­ny noszim­ny nos bez­gra­nicznenos bez­gra­niczne oddaniebez­gra­niczne oddanie mójoddanie mój przy­jacielmój przy­jaciel piesprzy­jaciel pies zpies z okaz­jiz okaz­ji dniaokaz­ji dnia psamok­ry zim­ny nos bez­gra­nicznezim­ny nos bez­gra­niczne oddanienos bez­gra­niczne oddanie mójbez­gra­niczne oddanie mój przy­jacieloddanie mój przy­jaciel piesmój przy­jaciel pies zprzy­jaciel pies z okaz­jipies z okaz­ji dniaz okaz­ji dnia psamok­ry zim­ny nos bez­gra­niczne oddaniezim­ny nos bez­gra­niczne oddanie mójnos bez­gra­niczne oddanie mój przy­jacielbez­gra­niczne oddanie mój przy­jaciel piesoddanie mój przy­jaciel pies zmój przy­jaciel pies z okaz­jiprzy­jaciel pies z okaz­ji dniapies z okaz­ji dnia psa

Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing
bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
Przy­jaciel to ktoś, kto nie trzy­ma Cię na uwięzi jak psa. -Chemicals
przy­jaciel-to ktoś-kto-nie trzy­-cię-na uwięzi-jak psa
Dzieci ma­ja ty­le bez­gra­niczne­go zaufa­nia, bez­tros­ki i pot­ra­fią cie­szyć się z każdej naj­mniej­szej chwili.... Nies­te­ty gdy do­ras­ta­my to wszys­tko przemija..... -stokrotka123
dzieci-­ja-ty­-bez­gra­niczne­go-zaufa­nia-bez­tros­ki-i pot­ra­fią-cie­szyć ę-z każdej-naj­mniej­szej-chwili-nies­te­ty-gdy
Przy­jaciel to jak­by mój sobowtór. -Cyceron
przy­jaciel-to jak­by-mój-sobowtór